Het zal u niet zijn ontgaan: de Wet werk en zekerheid (Wwz) komt eraan! Per 1 juli 2015 zal het ontslagrecht ingrijpend wijzigen. En ook per 1 januari 2015 worden al aanzienlijke veranderingen doorgevoerd. Wij informeren u in een serie korte artikelen over de belangrijkste wijzigingen met de bijbehorende tips. Vandaag deel 2: de proeftijd.

Proeftijd

Door de Wet werk en zekerheid wijzigen per 1 januari 2015 de regels rond de proeftijd.

Geen proeftijd in contract voor zes maanden of korter

De belangrijkste wijziging is dat een proeftijd niet meer is toegestaan in contracten voor bepaalde tijd van zes maanden of korter. Op dit moment geldt een dergelijke beperking nog niet.

De enige beperking die nu geldt is dat in een bepaalde tijd contract van korter dan twee jaar ten hoogste een proeftijd mag worden opgenomen van één maand, tenzij bij cao is afgeweken. Wordt een contract gesloten voor twee jaar of langer, dan mag een proeftijd worden opgenomen van maximaal twee maanden. Deze regels veranderen niet met de komst van de WWZ.

Dat een proeftijd schriftelijk moet worden overeengekomen verandert evenmin.

Geen proeftijd als “opvolgend contract”

Met de Wwz wordt wettelijk vastgelegd – de in de rechtspraak ontwikkelde regel - dat geen (nieuwe) proeftijd mag worden overeengekomen in een volgend contract tussen dezelfde partijen, tenzij dit nieuwe contract duidelijk andere vaardigheden of verantwoordelijkheden eist.

Hetzelfde geldt voor de regel dat geen proeftijd mag worden opgenomen in een contract dat wordt gesloten met een “opvolgend werkgever”. Er is sprake van opvolgend werkgeverschap, wanneer:

  1. de nieuwe overeenkomst wezenlijk dezelfde vaardigheden en verantwoordelijkheden eist als de vorige overeenkomst
  2. tussen de nieuwe en oude werkgever zodanige banden bestaan dan het door die laatste op grond van zijn ervaringen met de werknemer verkregen inzicht in diens hoedanigheden en geschiktheid in redelijkheid ook moet worden toegerekend aan de nieuwe werkgever.

Ingangsdatum

De nieuwe regels gelden voor contracten die zijn tot stand gekomen op of na 1 januari 2015. Het moment van sluiten van het contract is daarbij bepalend, niet de aanvang van het dienstverband.

Tips

Is een proeftijd wenselijk dan kunt u uw werknemer een contract aanbieden voor zes maanden en een dag, hoewel zeven maanden gebruikelijker zal zijn. Let wel: voor contracten van zes maanden of langer geldt de aanzegplicht, waarover u in deel 1 bent geïnformeerd.

Als alternatief kunt u uw werknemer een arbeidsovereenkomst aanbieden voor de duur van twee maanden. Deze periode zal dan feitelijk dienst doen als een proeftijd. Nadeel van deze constructie is dat u dan al een arbeidsovereenkomst heeft ‘verbruikt’ in de ketenregeling.

Webinar over de proeftijd

Wilt u een webinar over de proeftijd volgen? Dan kan! Claudia van Hunsel behandelt in het webinar kort en bondig wijzigingen die voortvloeien uit de Wwz met betrekking tot de proeftijd.

Meer informatie over de Wwz?

Heeft u een vraag over de proeftijd of over de Wet werk en zekerheid in het algemeen? Neem gerust contact met ons op.