Onlangs heeft de kantonrechter in Helmond een interessante uitspraak gedaan over de geldigheid van een concurrentiebeding bij een stilzwijgende voortzetting van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

De kantonrechter is van oordeel dat het concurrentiebeding zijn werking verliest, wanneer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd stilzwijgend wordt voortgezet.

Dit artikel bevat een korte toelichting op deze uitspraak en een advies voor werkgevers om dit probleem te voorkomen.

Concurrentiebeding

U kunt er als werkgever groot belang bij hebben dat werknemers in bepaalde functies na het eindigen van hun arbeidsovereenkomst met u gaan concurreren. Zij kunnen over vertrouwelijke en concurrentiegevoelige informatie beschikken, waardoor u mogelijk oneerlijke concurrentie wordt aangedaan.

Door met deze werknemers een concurrentiebeding overeen te komen, kunt u voorkomen dat zij in dienst treden van een concurrerende onderneming of (in de nabije omgeving van uw onderneming) als zelfstandige aan de slag gaan.

Schriftelijkheidsvereiste

Door een concurrentiebeding wordt een werknemer beperkt in zijn grondrecht van een vrije arbeidskeuze. Gezien deze vergaande beperkende werking van het concurrentiebeding voor de werknemer, worden er strenge eisen gesteld aan de bekendheid en instemming met (de inhoud) van het beding.

Eén van deze eisen is dat een concurrentiebeding schriftelijk moet worden overeengekomen. Volgens vaste rechtspraak is in ieder geval aan het schriftelijkheidsvereiste voldaan, indien een concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst is opgenomen en de werknemer de arbeidsovereenkomst heeft ondertekend.

Stilzwijgende voortzetting arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

In geval van een stilzwijgende verlenging van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd bepaalt de wet dat de voortgezette arbeidsovereenkomst wordt geacht wederom te zijn aangegaan 'op de vroegere voorwaarden'. De vraag is of onder deze 'vroegere voorwaarden' ook een concurrentiebeding kan vallen. Naar het oordeel van de kantonrechter in Helmond is dit niet het geval.

Het oordeel van de kantonrechter te Helmond

e redenering van de kantonrechter is dat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege eindigt door verloop van de overeengekomen contractsduur. Wordt na het van rechtswege eindigen van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd de arbeidsovereenkomst stilzwijgend voortgezet, dan is een nieuwe arbeidsovereenkomst aangegaan. Op deze nieuwe arbeidsovereenkomst kan alleen een concurrentiebeding van toepassing zijn, indien het concurrentiebeding schriftelijk is overeengekomen. Hiervan is in het geval van een stilzwijgende voortzetting van de arbeidsovereenkomst geen sprake.

Om deze redenen komt de kantonrechter tot de slotsom dat het concurrentiebeding haar werking heeft verloren, doordat het bij verlenging van de arbeidsovereenkomst niet opnieuw schriftelijk is aangegaan.

Advies

Hoewel over dit onderwerp zowel in de rechtspraak als in de literatuur nog altijd verschillend wordt gedacht en het denkbaar is dat later, bijvoorbeeld in hoger beroep, zal blijken dat de uitspraak van de kantonrechter te Helmond geen stand kan houden, adviseren wij u als werkgever het zekere voor het onzekere te nemen.

Door als vast beleid te hanteren dat bij een voortzetting van de arbeidsovereenkomst na afloop van een eerdere arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd altijd een schriftelijke arbeidsovereenkomst wordt opgemaakt, voorkomt u dat uw werknemers zich later kunnen beroepen op de in dit artikel besproken uitspraak.

Heeft u vragen over de geldigheid van een concurrentiebeding of heeft u andere vragen over dit onderwerp, neemt u dan vooral contact op met mij of een van de andere arbeidsrechtadvocaten.

Oorspronkelijk auteur: mr. Gizem Çimen (niet meer werkzaam bij RWV Advocaten)