De ene na de andere storm teistert ons land. Na Ciara en Dennis ligt alweer de volgende storm op de loer “Ellen”. De ANWB adviseert ons om niet de weg op te gaan als het niet moet. Wie wil nou het risico lopen om een grote boom, dak of schutting op het hoofd te krijgen? De meeste mensen niet, dus we volgen het advies van de ANWB braaf op. Ook u als werkgever volgt dit advies! Zo houdt bijvoorbeeld Domino’s uit veiligheidsoverwegingen de bezorgers binnen. Jammer voor alle mensen die dachten een pizza te bestellen en voor de werknemers die graag geld willen verdienen. Hebben deze – en andere werknemers die wegens het slechte weer niet kunnen werken – dan toch recht op doorbetaling van het salaris?  

Hoofdregel: recht op loondoorbetaling, tenzij niet werken in redelijkheid voor werknemer komt

De hoofdregel is dat werknemers recht hebben op loon als zij niet werken, tenzij het niet werken in redelijkheid voor rekening van de werknemer behoort te komen.

De normale bedrijfsrisico’s worden doorgaans aan u als werkgever toegerekend. Hierbij kan worden gedacht aan weersomstandigheden die het werk onmogelijk maken. Dus bij weersomstandigheden die ervoor zorgen dat de werknemer niet kan werken, heeft de werknemer gewoon recht op doorbetaling van zijn loon.

Regeling onwerkbaar weer

Op 1 januari 2020 is de 'Regeling onwerkbaar weer' in werking getreden. Deze regeling geldt bij buitengewone natuurlijke omstandigheden (bijvoorbeeld vorst, ijzel, sneeuw en overvloedige regenval) en als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  1. de werknemer kan niet werken door het weer;
  2. in de toepasselijke cao is bepaald onder welke voorwaarden de overeengekomen arbeid niet kan worden verricht. Per 1 november 2020 dient de cao ook te regelen in welke buitengewone natuurlijke omstandigheden de arbeid niet kan worden verricht;
  3. de wachtdagen zijn verstreken;
  4. de betrokken werknemer maakt over de uren waarop niet kan worden gewerkt, aanspraak op een WW-uitkering; en
  5. u heeft als werkgever per dag dat niet kan worden gewerkt een melding gedaan aan het UWV.

Is deze regeling van toepassing, dan kunt u als werkgever na afloop van de wachtdagen worden vrijgesteld van de loondoorbetalingsplicht.

Wachtdagen en hierna recht op WW bij onwerkbaar weer

Voor de eerste dagen waarop uw werknemers niet kunnen werken, gelden wachtdagen. Het aantal wachtdagen dat geldt, is afhankelijk van het soort weersomstandigheden. Bij vorst, ijzel en sneeuwval gelden er 2 wachtdagen per winterseizoen (dit is van 1 november tot en met 31 maart). In het geval van overvloedige regenval gelden 19 wachtdagen per kalenderjaar. Bij andere buitengewone natuurlijke omstandigheden gelden 2 wachtdagen per kalenderjaar.  

Tijdens de wachtdagen betaalt u als werkgever gewoon het loon door aan de werknemers. Nadat de wachtdagen zijn verstreken, kunt u als werkgever voor uw werknemers een WW-uitkering aanvragen. Wel moet u als werkgever doorgaans op basis van de cao de WW-uitkering tot 100% aanvullen.

Melding per dag van buitengewone natuurlijke omstandigheid

Per dag dat de werknemer niet heeft kunnen werken door de buitengewone weersomstandigheden, dient u als werkgever dit te melden aan het UWV. Dit kan eenvoudig via het door het UWV beschikbaar gestelde formulier. Het UWV controleert vervolgens aan de hand van KNMI-gegevens of de gemelde onwerkbare weersomstandigheden zich daadwerkelijk voordoen en zal op verzoek van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid steekproefsgewijs controleren of er inderdaad geen werkzaamheden worden verricht.

Wat als een werknemer niet op het werk kan komen door het slechte weer?

Wat als bijvoorbeeld de bussen en treinen niet rijden vanwege het slechte weer en een werknemers niet op het werk kan verschijnen. Hier zijn helaas geen duidelijke wettelijke regels over. In principe is een werknemer zelf verantwoordelijk voor het woon-werkverkeer en zal een werknemer maatregelen moeten treffen om toch op het werk te komen.

Het belangrijkste is dat een werknemer contact opneemt met u als werkgever om de situatie te bespreken. In de praktijk zien we dat de werkgever en werknemer meestal samen een passende oplossing vinden. Bijvoorbeeld door met een collega mee te rijden, later te beginnen of thuis te werken.

Mocht er echt geen passende oplossing zijn, dan blijft een werknemer thuis. Vaak spreken werkgever en werknemer in dat geval af of een vakantiedag ingeleverd moet worden. Aan de zijde van de werknemer zou sprake kunnen zijn van overmacht als deze er alles aan heeft gedaan om op het werk te komen, waardoor de werkgever het salaris van de werknemer moet doorbetalen.

Tip: kijk ook in de cao! Hierin kunnen afspraken staan over de loondoorbetaling.

Meer weten over de loondoorbetaling?

Vraagt u zich af wanneer u wel en niet het loon aan de werknemer dient door te betalen als er niet wordt gewerkt of heeft u andere vragen over het arbeidsrecht? Neem gerust contact op met mij of een van de andere arbeidsrechtspecialisten. Wij adviseren u graag.