Mocht u in deze tijden nog een lening willen verstrekken, dan zal u daar zekerheden voor eisen. Onderdeel hiervan is vaak een persoonlijke borgstelling door de directeur-grootaandeelhouder. Kan de leningnemer het geleende terugbetalen, dan is er niets aan de hand. Maar in het huidige economisch tij komt het helaas maar al te vaak voor dat deze de lening niet kan terugbetalen. En dan moet u de borg aanspreken.

Geen juist opgemaakte borgstelling? Geen aanspraak op de borg!

Met betrekkingen tot borgstellingen door particulieren gelden echter de nodige vereisten; als daar niet aan voldaan wordt, kan de borg zelfs in het geheel niet aangesproken worden. Illustratief is in dat kader een arrest van de Hoge Raad uit 2008 (19 september 2008).

In de betreffende kwestie had een echtpaar zich borg gesteld tegenover een derde voor een vordering van ruim € 70.000 die hij op het bedrijf van het echtpaar had.

Het echtpaar stelt dat de borg niet geldig is, omdat in de borgtochtovereenkomst geen maximumbedrag is overeengekomen. Na alle gerechtelijke instanties doorlopen te hebben, bevestigt de Hoge Raad dat de borgtocht alleen geldig is voor zover een maximum geldbedrag is overeengekomen, indien:

  1. personen die niet handelen in het kader van hun beroep of bedrijf (=particulieren) zich persoonlijk borg stellen en;
  2. het bedrag van de vordering op de hoofdschuldenaar niet vaststaat op het moment dat de borgtocht wordt ondertekend.

Verder stelt de Hoge Raad dat de borgtocht geldig is voor het genoemde geldbedrag, indien:

  1. in de overeenkomst van borgtocht geen maximumbedrag is overeengekomen en;
  2. de vordering op de hoofdschulden (gedeeltelijk onbepaald is en) gedeeltelijk in een geldbedrag is uitgedrukt.

De particulier moet zich bewust zijn van het financiële risico dat hij loopt

Conclusie: als u een (geldige) borgtocht van een particulier wil verkrijgen, dient:

  • het bedrag van uw vordering op de hoofdschuldenaar al bij het aangaan van de borgstelling vast te staan en de borg moet dat ook weten;

of

  • in de borgtocht zelf een maximumbedrag te worden opgenomen.

Indien aan geen van beide vereisten wordt voldaan, is de borgtocht niet geldig. Het idee hierachter is dat de particulier die zich borg stelt, bewust moet zijn van de omvang van het financiële risico dat hij loopt.

En laat ook de partner meetekenen!

Ten slotte: vraag niet alleen een handtekening van de borg, maar ook van zijn/haar geregistreerd partner of echtgeno(o)t(e). Tekent die niet mee, dan kan hij/zij op een later moment alsnog de overeenkomst vernietigen, wat zoveel inhoudt als dat de borg met terugwerkende kracht wordt geacht nooit te zijn verleend.

Schakel gespecialiseerde hulp in bij het opstellen van een overeenkomst van borgtocht

Aan het opstellen van borgtochtovereenkomsten - zeker als het om particulieren gaat! - zitten nog meer haken en ogen. Gezien deze complicaties en de vaak forse financiële belangen die spelen bij borgtochtovereenkomsten, adviseer ik u niet alleen bij het ondertekenen, maar ook bij het opstellen van een borgtochtovereenkomst gespecialiseerde hulp in te schakelen. Neem dan ook gerust contact op met mij of een van de andere specialisten in het ondernemingsrecht.