De Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) heeft eind 2022 een nieuw ROZ-model winkelruimte 2022 geïntroduceerd, dat als een evolutie van het vorige model uit 2012 kan worden beschouwd. Dit model is vanaf 1 januari 2023 van toepassing op winkelruimte ten behoeve van detailhandel, horeca en ambachten. Deze update bevat enkele belangrijke veranderingen en aanvullingen die van invloed kunnen zijn op verhuurders en huurders in de commerciële vastgoedsector. Verhuur jij winkelruimte of horeca bedrijfsruimte? Houd dan rekening met de volgende essentiële wijzigingen.

Object gehuurde, casco en oppervlak winkelruimte

Het nieuwe ROZ-model voor winkelruimte geeft een duidelijke definitie van casco en bepaalt uitdrukkelijk dat casco wordt gehuurd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Ook is de bepaling over het oppervlak aangepast. Uitgangspunt is dat een genoemd oppervlak een schatting is die niet kan leiden tot claims als er een verschil is met de werkelijkheid.

Duurzaamheid

Het ROZ-model 2022 bevat uitgebreide bepalingen met betrekking tot duurzaamheid en 'green lease'. Hoewel deze bepalingen minder gedetailleerd zijn dan die voor kantoorruimte, benadrukt het model nu dat partijen vooraf afspraken moeten maken over duurzaamheid. Deze afspraken moeten als bijlage bij de huurovereenkomst worden gevoegd.

Energielabel winkelruimte verplicht

Je bent als verhuurder verplicht om een energielabel te verschaffen. Verder regelt de huurovereenkomst dat geen aanpassingen in het gehuurde mogen plaatsvinden die het energielabel verslechteren. Hiermee wordt vooruitgelopen op een nog in te voeren energielabel C plicht voor winkels, zoals die nu al geldt voor kantoren. Tenslotte regelt het nieuwe model dat een huurder verplicht is om energiebesparende maatregelen te nemen die hij binnen 5 jaar kan terugverdienen.

Verbruik energie en water

Het nieuwe ROZ-model regelt dat je als verhuurder de huurder kunt verplichten om op kosten van de huurder een slimme energiemeter te plaatsen die op afstand leesbaar is en ook door jou, als verhuurder,  kan worden geraadpleegd. Ook is geregeld dat je als verhuurder binnen 4 weken na een verzoek recht hebt op inzage in verbruiksgegevens.

Openingstijden duidelijker geregeld

Het nieuwe model gaat dieper in op de regeling van openingstijden. In tegenstelling tot het oude model, waarin artikel 9.7 van de algemene bepalingen dit behandelde, moeten de exacte openingstijden nu direct worden ingevuld in artikel 13.1 van de huurovereenkomst zelf.

Deze wijziging is een reactie op de herziene Winkeltijdenwet vanaf 1 januari 2022, die vereist dat een winkelier expliciet instemt met wijzigingen in de openingstijden. Dit geeft huurders meer zeggenschap over hun winkeltijden. Dit is vooral van belang bij winkelcentra.

Overheidsmaatregelen zoals covid zijn geen gebrek

Artikel 14 van het nieuwe ROZ-model winkelruimte behandelt de situatie waarin het huurgenot aanzienlijk wordt beperkt door overheidsmaatregelen, zoals de lockdowns tijdens de coronacrisis.

Het nieuwe model benadrukt dat, tenzij anders overeengekomen, huurders verplicht blijven de huur te betalen, zelfs als overheidsmaatregelen het gebruik van het gehuurde sterk beperken. Dit is een reactie op de lessen uit de coronacrisis en fungeert als waarschuwing voor toekomstige situaties.

Omgevingswet

Het ROZ-model 2022 sluit nu ook aan bij de per 1 januari 2024 geldende Omgevingswet.

Meer weten over het nieuwe ROZ-model winkelruimte?

Samengevat is het vernieuwde ROZ-model winkelruimte 2022 een evolutie van zijn voorganger, met aandacht voor de veranderende wetgeving en actuele vraagstukken. Heb je vragen over het ROZ-model of hulp nodig bij het aangaan van huurovereenkomsten van winkelruimte of bij het formuleren van bijzondere bepalingen, neem dan gerust contact op met mij of een van de andere huurrecht advocaten . Wij adviseren je graag.