Tot dus nu toe zagen we in de rechtspraak vooral voorlopige voorzieningen. Maar inmiddels zijn er ook de eerste uitspraken in bodemzaken waarin de rechters een volledig oordeel kunnen geven. Ik bespreek er twee. Beide gaan over de huurkorting op grond van onvoorziene omstandigheden. En beide hebben een andere uitkomst!

Rechtbank Den Haag: 50% huurkorting vanwege corona

De pers heeft uitgebreid stilgestaan bij de uitspraak van de Rechtbank Den Haag (vindplaats:  ECLI:NL:RBDHA:2021:461) van 21 januari 2021 waarin de rechtbank oordeelt dat een huurder recht heeft op 50% huurkorting tijdens de volledig lockdown periode.

Rechtbank Amsterdam: geen huurkorting vanwege corona, TVL biedt voldoende tegemoetkoming
 

Op 29 oktober 2020 oordeelde de Rechtbank Amsterdam (vindplaats: ECLI:NL:RBAMS:2020:5265) dat een huurder van een zalencentrum geen recht heeft op de gevraagde huurkorting omdat de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) van de overheid bedoeld is als tegemoetkoming in de vaste lasten. Daarbij paste geen huurkorting zoals werd gevorderd. De huurder vorderde een omzetafhankelijke huur. 

Ik vraag mij af of anders was beslist als door de rechter te bepalen huurkorting was gevorderd. Het afwijzen van een omzetafhankelijke huur sluit immers niet uit dat een minder hoge korting wel toewijsbaar was. Aan de andere kan staat het een rechter ook vrij om minder toe te wijzen dan is gevorderd. Ik concludeer daaruit dat de rechtbank meent dat met de TVL het nadeel van huurder is gecompenseerd, waardoor hij geen aanspraak meer kan maken op huurkorting.

Welke rol speelt de overheidssteun (TVL) bij de toekenning van huurkorting?

De TVL was in 2020 maximaal 70% en in 2021 zelfs maximaal 85% van de kosten. De omvang van de TVL hangt af van het percentage aan omzetverlies. Bij een volledige lockdown vaak bijna 100%. 

Opvallend is dat ook de Rechtbank Den Haag zich ervan bewust is dat de huurder een TVL kan vragen en dat deze mede is bedoeld voor betaling van de huurprijs. De rechtbank overweegt:

'Voor wat betreft de ontvangen overheidssteun hebben [gedaagden] voldoende onderbouwd dat deze steun niet toereikend is om de volledige huur te kunnen betalen. Bovendien hebben zij onweersproken gesteld dat deze overheidssteun ook niet uitsluitend is bedoeld voor huurbetaling, maar ook voor de overige vaste lasten.'
 

Desondanks oordeelt de Rechtbank Den Haag dat het redelijk is dat de gevolgen van de coronacrisis gelijkelijk over partijen dienen te worden verdeeld en dat de huurder daarom slechts 50% van de huur hoeft te betalen. 
 

Deze redenering volg ik niet. Stel dat de huurder 70% van zijn vaste lasten vergoed kan krijgen via de TVL. Dan zou de huurder daarvan de 50% huur kunnen betalen en daarnaast (20%) geld overhouden voor andere verplichtingen. Dat lijkt mij geen gelijkelijke verdeling van de pijn!
 

De Rechtbank Amsterdam stelt naar mijn mening terecht de vraag of de TVL moet worden gezien als bijdrage aan de betaling van de huur, ten gevolge waarvan het nadeel van de huurder is weggenomen. Ook dan blijft de vraag of het redelijk is dat een huurder helemaal geen huurkorting ontvangt. 
 

Naar mijn mening dient de TVL te worden benut voor de huurbetaling. Voor het resterende bedrag zou een gelijkelijke verdeling kunnen plaatsvinden, mits er sprake is van onvoorziene omstandigheden. Voorbeeld: de TVL is 60%. De pijn is dan 40%. Dan zou u als verhuurder maximaal 20% huurkorting hoeven verlenen.
 

Politiek geeft geen duidelijkheid over huurkorting 
 

Het is jammer dat de politiek geen duidelijkheid verschaft over huurkorting, met bijvoorbeeld een noodwet. Verhuurders en huurders leven in een onzekere situatie. Procederen om duidelijkheid te krijgen is kostbaar, kost tijd en biedt geen snelle zekerheid. 

Meer weten over huurkorting vanwege de coronamaatregelen?
 

Verhuurt u uw bedrijfsruimte aan een ondernemer en wilt u weten wat uw rechten zijn? Of bent u juist huurder en wilt u weten of u huurkorting kunt vorderen? Neem gerust contact op met mij of een van de overige huurrechtadvocaten. Of leg uw vraag voor aan de specialisten van onze Coronavirus Helpdesk. Wij helpen u graag verder.

Eerder verschenen artikelen over huurkorting en corona