De Tijdelijke Wet Transparantie Turboliquidatie is recent aangenomen door de Tweede Kamer en wordt momenteel behandeld door de Eerste Kamer. Met deze wet wordt geoogd om ervoor te zorgen dat bij het gebruik van de turboliquidatie de transparantie wordt vergroot, de verantwoording daarover wordt verbeterd en misbruik van de turboliquidatie wordt tegengegaan. Als deze wet wordt aangenomen, dan gaan er voor bedrijfsbeëindiging via turboliquidatie dan ook tijdelijk extra eisen gelden. Hoewel de wet in principe tijdelijk van aard is (twee jaar), kan deze na afloop worden verlengd.

Wat is turboliquidatie?

Een turboliquidatie is – simpel gezegd – het uitschrijven van de vennootschap uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, zonder dat vereffening plaatsvindt. Bij turboliquidatie vindt er geen vereffening plaats vanwege het feit dat er geen activa meer zijn, maar enkel schulden. Hierdoor kunnen rechtspersonen snel ontbonden worden.

De rechtspersoon houdt dan direct op te bestaan, ongeacht of de rechtspersoon nog  schuldeisers heeft.

Omdat verwacht wordt dat de hoeveelheid turboliquidaties toe zal nemen en deze toename een verhoogd risico op misbruik met zich meeneemt, is het wetsvoorstel ten aanzien van de tijdelijke wet transparantie turboliquidatie opgesteld.

Financiële verantwoordingsverplichting bij turboliquidatie

Als deze wet wordt aangenomen, dan gaan er voor bedrijfsbeëindiging via turboliquidatie dan ook tijdelijk extra eisen gelden. Zo dient een rechtspersoon in dat geval binnen veertien dagen na ontbinding diverse stukken te deponeren bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. De stukken die op basis van de Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie binnen 14 dagen gedeponeerd moeten worden zijn:

  1. een balans en een staat van baten en lasten met betrekking tot het boekjaar waarin de rechtspersoon is ontbonden en het voorafgaande jaar (als er op het moment van ontbinding over dat jaar nog geen jaarrekening is opgemaakt);
  2. een beschrijving van (i) de oorzaak van het ontbreken van baten op het tijdstip van ontbinding, (ii) indien van toepassing de wijze waarop de baten van de rechtspersoon te gelde zijn gemaakt en de opbrengsten zijn verdeeld, en (iii) indien aan de orde de redenen waarom een schuldeiser of schuldeisers geheel of gedeeltelijk onbetaald zijn gebleven; en
  3. de jaarrekeningen van eerdere jaren die nog niet openbaar zijn gemaakt en waarvan dit wel verplicht was.

Direct nadat deze deponeringen zijn gedaan, moet het bestuur de schuldeisers schriftelijk op de hoogte stellen van deze deponeringen

Niet aan verplichtingen voldaan van turboliquidatie, dan mogelijk een bestuursverbod

Naast de eerdere gronden, zoals opgenomen in artikel 106a van de Faillissementswet, voor een mogelijk bestuursverbod bij faillissementen, geeft de Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie een aantal nieuwe gronden op grond waarvan een bestuursverbod kan worden opgelegd aan de bestuurder(s)  Op het moment dat één of meer schuldeisers geheel of gedeeltelijk onbetaald zijn gebleven, kan een bestuursverbod op grond van de Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie namelijk worden opgelegd indien een bestuurder:

  1. niet aan de deponeringsverplichtingen (zoals hierboven beschreven) heeft voldaan; of
  2. doelbewust namens de rechtspersoon handelingen heeft verricht of nagelaten waardoor één of meer schuldeisers aanmerkelijk zijn benadeeld; of
  3. in de  twee voorgaande jaren tenminste twee keer eerder betrokken is geweest bij een faillissement of bij turboliquidatie, en hen daarvan een persoonlijk verwijt treft.

Wet op de economische delicten

De Wet op de economische delicten maakt het niet nakomen van deze verantwoordingsplicht strafbaar, waarbij de straf kan bestaan uit een hechtenis van maximaal zes maanden, een taakstraf of een geldboete van de vierde categorie.

Laat je adviseren door een insolventierecht advocaat over de mogelijkheden van een turboliquidatie

Met deze nieuwe wet wordt turboliquidatie zeker niet onmogelijk, maar het wordt (juridisch) wel wat moeilijker om aan alle vereisten te voldoen. Het is daarom noodzakelijk om professionele bijstand te hebben. Zo kom je achteraf niet voor verassingen te staan. Neem gerust contact op met mij of een van de andere insolventierecht advocaten.