Met de NOW-regeling probeert het kabinet de werkgelegenheid te beschermen tijdens de coronacrisis. De huidige NOW-regeling ziet op een tegemoetkoming voor loonkosten in de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020. Met de regels in de huidige NOW-regeling vallen sommige bedrijven echter tussen wal en schip. Om hiervoor een oplossing te vinden, wordt een aantal regels uit de huidige NOW-regeling (NOW 1.0) gewijzigd. Ook wordt de NOW-regeling met vier maanden verlengd tot 1 oktober 2020 (NOW 2.0).

Wijzigingen in de NOW 1.0

De aanvraagtermijn voor de huidige NOW 1.0 wordt verlengd tot en met 5 juni 2020. Dat is één week langer dan de oorspronkelijke deadline. Op deze manier kan een aantal bedrijven die eerst niet aan de voorwaarden konden voldoen nu, na inhoudelijke wijziging van de NOW-regeling, wel in aanmerking komen voor subsidie en alsnog een aanvraag indienen. De volgende inhoudelijke wijzigingen vinden plaats binnen de NOW 1.0 regeling..

Loonsom maart leidend bij lagere of geen loonsom in januari

Seizoensbedrijven hebben in maart vaak meer personeel in dienst dan in januari. Als gevolg daarvan kunnen zij soms onvoldoende gebruik maken van de NOW. Om seizoensbedrijven tegemoet te komen, volgt een aanpassing in de NOW 1.0. Die aanpassing werkt als volgt: als de loonsom van maart tot en met mei hoger is dan de loonsom van driemaal januari, dan wordt de loonsom van maart tot en met mei als uitgangspunt genomen voor de berekening van de subsidiehoogte bij vaststelling. De loonsommen van april en mei worden vervolgens gemaximeerd op de loonsom van maart. Hiermee gaat het totale subsidiebedrag voor de werkgever omhoog.

Deze nieuwe rekenmethode geldt automatisch voor alle werkgevers met een hogere gemiddelde loonsom in de periode maart tot en met mei dan tijdens de maand januari. Deze aanpassing is dus ook gunstig voor andere bedrijven en niet alleen voor seizoensbedrijven.

Loonsom bepalen bij bedrijfsovernames

Bij bedrijven die recent zijn overgenomen, kan het voorkomen dat sprake is van een niet-representatieve omzet- of loonsombepaling. Daarom wordt het mogelijk om de afwijking van de standaardregel voor de omzetbepaling van startende ondernemingen toe te passen op ondernemingen die een andere onderneming hebben overgenomen. Dit betekent dat voor de referentieperiode voor de omzetvergelijking gekeken kan worden naar de periode vanaf de eerste kalendermaand na de dag van overgang voor de hele kalendermaanden in 2019 tot en met 29 februari 2020, omgerekend naar 3 maanden. Ook de wijziging van de loonsombepaling voor seizoensbedrijven kan bij bedrijfsovernames uitkomst bieden.

Wanneer is een accountantsverklaring verplicht?

In sommige gevallen is het overleggen van een accountantsverklaring verplicht. Om te bepalen wanneer deze verplichting geldt, zijn twee grenzen vastgesteld. Een accountantsverklaring is verplicht voor bedrijven:

  1. die een voorschot (80% van het verleende subsidiebedrag) hebben ontvangen van €100.000,- of meer;
  2. met een vastgestelde subsidie van €125.000,- of meer. Deze grens is ingesteld om te voorkomen dat een aanvrager een laag voorschot krijgt, maar bij vaststelling toch een subsidie ontvangt die (veel) hoger is dan €125.000,-, zonder dat daarbij een accountantsverklaring hoeft te worden overlegd. Om in te schatten of de subsidie op €125.000,- of meer wordt vastgesteld, zal een online rekentool beschikbaar worden gesteld.

 

Als geen accountantsverklaring overlegd hoeft te worden, dient bij het verzoek om vaststelling van een subsidie met een voorschot boven de €20.000 of een vaststellingsbedrag boven de €25.000,, een verklaring van een derde overlegd worden die de omzetdaling bevestigt. Dit kan bijvoorbeeld gaan om een administratiekantoor, financieel dienstverlener of brancheorganisatie.

Dertiende maand uit loonsom filteren

In de NOW 1.0 wordt de subsidie gebaseerd op een loonsom met januari als referentiemaand en de loonsom van maart tot en met mei. Ondernemers die een dertiende maand hebben uitgekeerd in januari komen daardoor soms onvoldoende in aanmerking voor de NOW. De NOW 1.0 wordt hierop aangepast; een eventuele dertiende maand wordt uit de loonsommen gefilterd bij de eindafrekening.

De wijzigingen die gelden voor de verlengde NOW-regeling (NOW 2.0)

Naar verwachting kan de NOW 2.0 vanaf 6 juli 2020 worden aangevraagd via de website van het UWV. De verlengde NOW regeling hanteert dezelfde systematiek van tegemoetkoming als de huidige NOW-regeling, maar er zijn ook wijzigingen.

Ontslagboete wordt geschrapt, maar correctie blijft bestaan

Bij de NOW 1.0 geldt de verplichting om geen werknemers te ontslaan via het UWV op grond van bedrijfseconomische redenen. Doet een werkgever dat toch, dan wordt de subsidie verlaagd met het loon van de ontslagen werknemers en wordt daarnaast een verhoging van 50% (ook wel bekend als boete) van het loon van de ontslagen werknemer op de subsidie in mindering gebracht.

In de NOW 2.0 blijft de correctie op de subsidie bij bedrijfseconomisch ontslag bestaan, maar de boete wordt geschrapt. Werkgevers krijgen dus geen extra verlaging meer op de NOW-subsidie als zij werknemers wegens bedrijfseconomische redenen via het UWV ontslaan.

Overleg vakbonden bij ontslag meer dan 20 werknemers

Werkgevers dienen bij de NOW 2.0 te verklaren dat zij overleggen met vakbonden als zij voor meer dan 20 medewerkers bedrijfseconomisch ontslag willen aanvragen. Doen zij dit niet, dan kunnen bedrijven vijf procent gekort worden op het totale subsidiebedrag om misbruik van de NOW te voorkomen.

Verhoging vaste (forfaitaire) opslag loonkosten van 30 naar 40 procent

De vaste opslag op de loonkosten wordt verhoogd van 30 naar 40 procent. Dit is een opslag die dient voor werkgeverslasten zoals de opbouw van het vakantiegeld, pensioen en de werkgeverspremies.

Systematiek berekening: referentiemaand voor de loonsom wordt maart 2020

De systematiek voor de berekening van de subsidie blijft in de NOW 2.0 nagenoeg gelijk. Werkgevers met een omzetverlies van ten minste 20 procent over een periode van drie maanden komen in aanmerking voor een tegemoetkoming in de loonkosten. De referentiemaand voor de loonsom wijzigt van januari naar maart 2020.

Uitkeren bonussen, eigen aandelen en dividend niet toegestaan

Een bedrijf dat gebruik maakt van NOW 2.0 mag over dit jaar geen winstuitkering aan aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen. Bonussen aan gewone medewerkers, die horen bij de normale beloningssystematiek zijn wel toegestaan.

Inspanningsverplichting stimuleren scholing

Aanvragers van de NOW 2.0 hebben een inspanningsverplichting om te stimuleren dan hun werknemers aan bij- en omscholing gaan doen. Om werkgevers en werknemers daarbij te helpen, stelt het kabinet 50 miljoen euro ter beschikking voor omscholing van personeel via het crisisprogramma ‘NL leert door’.

Wilt u meer weten over het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)?

Of heeft u andere vragen over het coronavirus in relatie tot uw onderneming en uw personeel? Neem dan gerust contact op met mij of één van de andere arbeidsrechtadvocaten. Of leg uw vraag voor aan onze specialisten van de Coronavirus Helpdesk. We zijn u graag van dienst.