Het hebben van personeel kan soms een enorme zorg zijn voor u als werkgever. Denk bijvoorbeeld aan personeelsleden die voor een langere periode arbeidsongeschikt raken. Als werkgever bent u verplicht om samen met uw werknemer een actieve inspanning te leveren om tot een spoedige re-integratie te komen. Maar de werknemer heeft ook verplichtingen!

Bescherming van de zieke werknemer

Een werknemer die ziek is, kan op (extra) bescherming van de wet rekenen. Zo geldt er voor zieke werknemers een ontslagverbod en hebben zij gedurende twee jaar recht op doorbetaling van hun loon. Wettelijk is dat recht begrensd tot 70% van het maximum dagloon waarbij dit gedurende het eerste jaar niet lager mag zijn dan het minimum loon. In cao’s, maar ook in arbeidsovereenkomsten wordt vaak een royalere regeling overeengekomen.

Verplichtingen werknemer

Een werknemer wordt tijdens zijn periode van arbeidsongeschiktheid niet alleen beschermd, hij heeft ook verplichtingen. Zo moet een werknemer bijvoorbeeld meewerken aan het opstellen en uitvoeren van een re-integratieplan, moet beschikbaar zijn voor de bedrijfsarts en indien mogelijk passend werk uitvoeren.

Komt werknemer verplichting niet na: loondoorbetaling opschorten of stopzetten

Omdat u als werkgever de eindverantwoordelijkheid heeft voor het re-integratietraject, kunt u de loondoorbetaling opschorten of stopzetten als de werknemer zijn verplichtingen niet nakomt.

Loonopschorting kan worden toegepast wanneer u niet in de gelegenheid wordt gesteld om te controleren of de werknemer wel of geen recht heeft op loon. Denk hierbij aan de situatie dat de werknemer niet bij de arbo-arts komt opdagen of niet de benodigde informatie aan deze arts verstrekt.

Loonstopzetting kan worden toegepast als de werknemer zijn herstel belemmert of vertraagt, valse informatie heeft verstrekt tijdens de aanstellingskeuring, passende arbeid weigert of weigert mee te werken aan het (opstellen van het) plan van aanpak.

Heeft u vragen?

Heeft u momenteel een zieke werknemer in dienst en wilt u weten of het re-integratietraject loopt zoals het hoort? Of werkt een zieke werknemer niet mee aan het re-integratietraject en wilt u weten welke sanctie u kunt opleggen? Neem gerust contact met mij op of een van mijn collega's.

Samen met mijn arbeidsrechtcollega’s denk ik aan uw belangen als werkgever en houden wij de zorgen die gepaard gaan met het in dienst hebben van personeel zo beperkt mogelijk!