Op 19 december 2016 publiceerde de Derivatencommissie het definitieve herstelkader. Hierin is een beperkte compensatieregeling uitgewerkt voor zogenaamde MKB-klanten die een rentederivaat hebben afgesloten. Ook is er op 23 december 2016 nog een nadere toelichting op het definitieve herstelkader gegeven. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een vergoeding onder het definitieve herstelkader?

Wie komen in aanmerking voor herstel onder het herstelkader?

Het herstelkader is bedoeld voor MKB-Klanten en particulieren die:

  • niet-professioneel zijn;
  • niet-deskundig zijn;
  • een rentederivaat hadden lopen tussen 1 april 2011 en 1 april 2014, of die een rentederivaat hadden dat is aangegaan na 1 januari 2005 met een looptijd tot na 1 april 2011, maar dat eerder is beëindigd. In het eerste geval zal de bank u actief benaderen. In het laatste geval moet u zich vóór 30 juni 2017 aanmelden.

Hoe vindt het herstel plaats onder het herstelkader?

Het herstel vindt plaats in vier stappen. Voor alle stappen gelden verschillende vormen van herstel.

  1. Soms volgt eerst omzetting van een ‘exotische’ swap in een ‘noodzakelijk substituut’: dit gebeurt als het om een ingewikkelde rentederivaat gaat, bijvoorbeeld zogenaamde knock-in collar varianten en swaptions.
  2. Technisch herstel: dit is herstel van zogenaamde mismatches, margin call’s en problemen die zijn/kunnen ontstaan door vervroegd aflossen bij een negatieve waarde.
  3. Coulancevergoeding voor betaalde rente: onder voorwaarden wordt een algemene coulancevergoeding betaald over de in verband met het rentederivaat betaalde rente.
  4. Coulancehalvevergoeding voor verhogingen renteopslagen: de renteopslagen worden vergoed. Er wordt daarbij wel rekening gehouden met de te ontvangen coulancevergoeding.

Uitvoering

De banken gaan nu over tot uitvoering. Daarbij worden de meest kwetsbare groepen het eerst behandeld. Ook klanten die op 5 juli 2016 al in een juridische procedure waren verwikkeld, krijgen voorrang. Daarna worden de andere dossiers behandeld. Daarbij geldt dat hoe lager de Notional, dat wil zeggen het bedrag waarover de swaprente wordt berekend, hoe eerder de beoordeling plaatsvindt. Naar verwachting duurt het nog zeker een jaar voordat alle dossiers zijn beoordeeld.

Wanneer voor het herstelkader opteren en wanneer voor een juridische procedure?

Het herstelkader biedt maar een beperkte compensatie. Zo is de coulancevergoeding beperkt tot maximaal 20% van hetgeen er voor de rentederivaten is betaald en bovendien is de vergoeding beperkt tot maximaal € 100.000,00. Vergoedingen in juridische procedures zijn veelal een veelvoud daarvan.

Anderzijds is de uitkomst van een juridische procedure nooit zeker en worden bij toepassing van het herstelkader de kosten van een procedure bespaard.

Ook biedt het herstelkader een oplossing voor gevallen waarbij het duidelijk is dat de bank zich met succes op verjaring zou kunnen beroepen.

Meer weten over het herstelkader?

Check eerst of u in aanmerking komt voor het herstelkader en of de bank u zal benaderen of dat u zelf actie dient te nemen. Wij kunnen u daarbij desgewenst assisteren en zorgen voor een tijdige en correcte aanmelding.

Tevens adviseren wij u graag of het verstandig is om voor de algemene compensatieregeling van het herstelkader te opteren of dat het beter is om op individuele basis met de bank in discussie te gaan en, als dat nodig is, een procedure te starten.
Een eerste indruk van de aspecten die hierbij van belang zijn, krijgt u al op basis van de hand-out van de masterclass die ik over rentederivaten heb gegeven.

Wilt u meer weten, neemt u dan contact op met mij of één van de leden van het SWAP-team.