Als het wetsvoorstel Wet modernisering personenvennootschappen, dat tot 10 februari 2023 ter (internet)consultatie lag, wordt aangenomen, verdwijnen de vennootschap onder firma (vof) en de maatschap. Er komen straks nl. twee in plaats van drie personenvennootschappen; de vennootschap en de commanditaire vennootschap (CV).

Wat betekent dit voor zo’n 188.000 vof’s en 38.000 maatschappen? Bestaande vof’s en maatschappen kunnen zich naar verwachting in principe vof en maatschap blijven noemen. Vanaf de inwerkingtreding van de wet krijgen ze rechtspersoonlijkheid. Tenminste, als ze voldoen aan de omschrijving van de zogenaamde openbare vennootschap.

Openbare vennootschap in plaats van vof en maatschap

Een personenvennootschap (vof, maatschap, cv) heeft onder het huidige recht geen rechtspersoonlijkheid. Als straks -na invoering- een personenvennootschap deelneemt aan het rechtsverkeer onder één naam op een voor derden kenbare wijze, dan is rechtspersoonlijkheid een gegeven. Inschrijving in het handelsregister is niet noodzakelijk.

Een openbare niet ingeschreven personenvennootschap is echter beperkt rechtsbevoegd. Deze kan bijvoorbeeld geen bestuurder zijn van een rechtspersoon of aandelen op naam verkrijgen. Partijen kunnen ook in de toekomst nog steeds zonder notaris het vennootschapscontract opstellen.

Rechtspersoonlijkheid

Een rechtspersoon is een juridische constructie waardoor een organisatie rechten en verplichtingen kan bezitten. Een rechtspersoon kan goederen (ver)kopen, contracten sluiten, leningen aangaan, werknemers in dienst nemen, etc.

Dankzij die rechtspersoonlijkheid beschikt een openbare personenvennootschap over een eigen, afgescheiden vermogen zoals bijvoorbeeld van een BV.

Tegelijkertijd zijn de wettelijke regels voor de BV niet van toepassing op de openbare vennootschap. De vennoten behouden de grootst mogelijke contractsvrijheid om onderlinge afspraken te maken.

Contract = maatwerk

Dankzij het voorstel moeten er een paar dingen geregeld worden waarvan niet afgeweken kan worden. Zo zal bij het inrichten van het vennootschapscontract rekening moeten worden gehouden met de nieuwe spelregels. Enkele praktische voor- en nadelen:

  1. Een pandrecht kan gevestigd worden op het zogenaamde deelnamerecht. Hierdoor wordt financiering naar verwachting eenvoudiger;
  2. Een personenvennootschap wordt niet meer direct ontbonden zodra nog maar één vennoot overblijft;
  3. Omzetting van een personenvennootschap in bijvoorbeeld een BV wordt makkelijker;
  4. Een daartoe expliciet gevolmachtigde commandiet mag namens de CV handelen zonder daardoor hoofdelijk aansprakelijk te worden.

In hoge mate blijft de inhoud van het contract bepalend voor wat wel en wat niet kan. Als in het vennootschapscontract niet voorzien is in de mogelijkheid om een pandrecht te vestigen of als bij vennootschapsbesluit geen toestemming is verleend, kan het niet!

Wij maken met jou het beste contract

Mocht je advies of hulp nodig hebben bij het opstellen van een contract, neem gerust contact met mij of een van de overige ondernemingsrechtadvocaten op. Wij leggen, na goed overleg, afspraken duidelijk en waterdicht vast. Daarbij is het essentieel dat wij weten wat je echt wil. Wat de echte achterliggende belangen zijn. In combinatie met onze creativiteit leidt dit tot de perfecte maatwerkovereenkomst voor jou. Een coproductie met gezamenlijke winst.