Op 4 oktober 2012 is de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters in werking getreden.

Zogenaamde "vangnetters" zijn onder meer werknemers die in aanmerking komen voor een ziektewet-uitkering omdat hun dienstverband tijdens ziekte is geëindigd.

Dit is met name het geval als een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd tijdens arbeidsongeschiktheid eindigt of bij ontslag van een zieke werknemer in de proeftijd.

Sectoraal vastgestelde premie verdwijnt

De wet vergroot onder meer de financiële verantwoordelijkheid van u als werkgever voor deze groep vangnetters, die tijdens de eerste 104 weken van ziekte uit dienst gaan en veelal als flexwerkers kunnen worden aangemerkt.

Tot nu toe werden de ziektewet-lasten van de uitkeringen, die aan deze flexwerkers werden toegekend, niet aan u doorberekend, maar uit een sectoraal vastgestelde premie betaald.

Met ingang van 2014 gaat dat veranderen.

Ziekengeld via premiedifferentiatie

Het ziekengeld (en ook de zogenaamde WGA-uitkering) van de flexwerkers zal via premiedifferentiatie meer of minder sterk aan u worden doorbelast..

Daartoe zal onderscheid worden gemaakt tussen grote, middelgrote en kleine werkgevers.

Bent u een kleine werkgever, dan heeft u een gemiddelde loonsom van maximaal 10 maal de gemiddelde loonsom, d.w.z. tot maximaal ca. € 300.000,-. Voor u wordt de Ziektewet (en de WGA-premie) volledig sectoraal bepaald.

Deze maatregel - en nog een aantal andere maatregelen - is er op gericht het beroep op de Ziektewet terug te dringen en de re-integratie van zieke vangnetters te bevorderen.

Minder tijdelijke contracten als gevolg?

Het gevaar van deze maatregel is dat u voortaan minder snel werknemers op een tijdelijk contract wilt aannemen. Begrijpelijk, want als werknemers tijdens dat dienstverband ziek worden, niet hersteld zijn voordat het contract eindigt en in de Ziektewet belanden en na twee jaar in de WGA, worden de kosten van zowel de Ziektewet als de WIA alsnog bij u neergelegd.

Werken met zzp'ers in plaats van flexkrachten wordt hierdoor weer een beetje interessanter.

Kleine tegemoetkoming; proefplaatsing met 3 maanden verlengd

Voor een deel is de wetgever aan dit risico tegemoet gekomen door een gelijktijdige uitbreiding van het instrument van de proefplaatsing.

U kunt ingaande 1 januari 2013 een werknemer gedurende maximaal 6 in plaats van 3 maanden met behoud van uitkering tewerkstellen.

Weliswaar zult u bij de proefplaatsing de intentie moeten uiten dat u betrokkene na afloop een dienstverband zult aanbieden, maar deze intentie is niet verplichtend.

Meer informatie?

Heeft u vragen over dit artikel, neem gerust contact op met een van de arbeidsrechtspecialisten.