MENU

Betalingsonmacht niet (tijdig) gemeld en nu aansprakelijk gesteld?
22-06-2015

In mijn eerdere artikel Voorkom persoonlijke aansprakelijkheid voor belastingschulden van de vennootschap? Doe tijdig een melding betalingsonmacht!” sprak ik reeds over het hoe, wat en wanneervan de melding betalingsonmacht, voor zowel bepaalde belastingschulden als voor de bijdragen aan het bedrijfstakpensioenfonds. Maar hoe zit het met aansprakelijkstellingen door de Belastingdienst voor belastingschulden van de vennootschap waar u bestuurder van bent, als u niet (tijdig) betalingsonmacht heeft gemeld?

Melden: hoe, wat en wanneer

Nog even kort het hoe, wat en wanneer van de melding betalingsonmacht:

 • meld schriftelijk, bij voorkeur met het formulier melding betalingsonmacht bij belastingen en premies;
 • meld wanneer en waarom de onmacht is ontstaan, wanneer weer betaald kan worden en waarom. Lever, indien daarom gevraagd wordt, ook tijdig aanvullende informatie aan;
 • meld binnen twee weken nadat betaald had moeten worden, ook na surseance;
 • in geval van aansprakelijkstelling van de leden van een fiscale eenheid: meld (separaat voor iedere vennootschap) binnen acht weken na aansprakelijkstelling;
 • doe opnieuw melding na een bericht van de Belastingdienst dat de situatie van onmacht is geëindigd, meld sowieso bij iedere naheffingsaanslag en blijf aangifte doen;
 • in geval pensioenbijdragen onbetaald blijven, meld dan ook bij het bedrijfstakpensioenfonds. 

Voor welke belastingschulden moet betalingsonmacht gemeld worden?

Slechts voor bepaalde belastingenschulden moet u tijdig betalingsonmacht melden. Melding hoeft (en kan!) slechts in geval de volgende belastingen niet (tijdig) betaald worden:

 • loonbelasting,
 • omzetbelasting,
 • accijns,
 • verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken en pruim- en snuiftabak,
 • milieubelastingen,
 • kansspelbelasting.

Onbetaalde vennootschapsbelasting hoeft -en kan- u dus niet (te) melden.

Meldt u tijdig, maar wordt u toch in privé aansprakelijk gesteld?

Wat als u tijdig betalingsonmacht meldt en de Belastingdienst stelt u als bestuurder toch persoonlijk aansprakelijk? Dan slaagt deze claim pas indien aannemelijk kan worden gemaakt dat de belastingschulden niet betaald zijn in verband met kennelijk onbehoorlijk bestuur in de drie jaren daaraan voorafgaand. Kort samengevat: indien geen redelijk denkend bestuurder – onder dezelfde omstandigheden – aldus gehandeld zou hebben. 

Meldt u niet tijdig en wordt u in privé aansprakelijk gesteld?

Wat als u niet of niet tijdig betalingsonmacht meldt en de Belastingdienst stelt u als bestuurder persoonlijk aansprakelijk? Dan bent u in beginsel voor alle desbetreffende belastingschulden volledig (hoofdelijk) aansprakelijk. 

Om deze aansprakelijkheid te ontlopen, zult u aannemelijk moeten maken dat het niet melden niet aan u te verwijten viel. Pas als u daarin slaagt, mag u bewijzen dat ook het niet betalen niet aan u te verwijten viel. Lukt ook dat, dan bent u niet aansprakelijk. Dat is niet eenvoudig, maar ook zeker niet onmogelijk. 

U wordt in privé aansprakelijk gesteld. Wat kunt u doen?

Stel: u wordt in privé aansprakelijk gesteld. Wellicht zelfs door zowel de Belastingdienst als door de curator? Dan zijn er diverse opties om toch nog aan aansprakelijkheid te kunnen ontkomen.

Een aantal mogelijke verweren
Een kansrijk verweer kan zijn dat de Belastingdienst al eerder op de hoogte was van de liquiditeitsproblemen. Een andere optie is dat er na een te late melding nog betalingen zijn gedaan, maar de Belastingdienst deze betalingen niet heeft toegerekend aan de schulden waarvoor te laat was gemeld. Ook kan het zijn dat de Belastingdienst haar eigen toezeggingen of beleidsregels heeft geschonden. Ten slotte kunt u aanvoeren dat er geen situatie van betalingsonmacht was en u dus ook niet hoefde te melden.

Subrogatie en regresrechten, indien u toch moet betalen

Betaalt u naar aanleiding van een aansprakelijkstelling door de Belastingdienst, bedenk dan dat u ook in diens (voor)rechten treedt met betrekking tot diens vordering op de failliete vennootschap. Komt er in dat faillissement geen uitkering? Denk dan ook aan het regresrecht waarmee u de andere bestuurders kunt dwingen ook hun deel van de schuld te voldoen. 

Heeft u vragen over fiscale bestuurdersaansprakelijkheid?

Neem gerust en vrijblijvend contact op met mij of mijn insolventierechtcollega’s van RWV Advocaten. Doe dat bij voorkeur zo snel mogelijk en uiterlijk op het moment dat u de afweging moet maken of u betalingsonmacht moet melden. Samen kunnen we dan bezien hoe we de schade kunnen beperken of wellicht zelfs helemaal kunnen voorkomen.

© 2022 RWV