MENU

Wat is een horizontale / publiek-publieke samenwerking?
16-01-2017

Aanbesteders kunnen gezamenlijk openbare diensten, zoals vuilverwerking, uitvoeren. Voor deze samenwerking is geen specifieke vorm vereist. Er hoeft geen aparte rechtspersoon te worden opgericht. Binnen deze samenwerking mogen opdrachten, die voorzien in of uitvoering geven aan de samenwerking, zonder aanbestedingsprocedure worden gegund. Eén-op-één gunnen is slechts mogelijk indien aan een aantal eisen wordt voldaan.

  1. Ten eerste dient de samenwerking enkel te bestaan op grond van overwegingen van openbaar belang. De samenwerking mag dus niet mede een economisch oogmerk hebben. Een voorbeeld van een dergelijk openbaar belang is het voorzien in werkplekken voor maatschappelijk zwakkeren.
  2. Daarnaast dienen de samenwerkende aanbesteders een gemeenschappelijke doelstelling te hebben. Dit vereiste gaat niet zo ver dat de doelstelling volledig gelijk moet zijn. De doelstellingen mogen ook complementair aan elkaar zijn. Dat betekent dat bijvoorbeeld mag worden samengewerkt om verschillende zorgtaken uit te voeren.
  3. Ook dient de opdracht die moet worden uitgevoerd eraan bij te dragen dat de openbare diensten worden uitgevoerd. Zo is het mogelijk dat verschillende gemeenten werknemers beschikbaar stellen om een bepaalde openbare dienst uit te voeren, terwijl een laatste gemeente kantoorruimte beschikbaar stelt.
  4. Bovendien is vereist dat alle aanbesteders daadwerkelijk een bijdrage leveren aan de samenwerking. Deze bijdrage hoeft niet gelijk te zijn (zie het in de vorige alinea genoemde voorbeeld).
  5. Ten slotte mogen de samenwerkende aanbesteders niet meer dan 20% van de onder de samenwerking vallende werkzaamheden op de openbare markt uitvoeren.

Als aan al deze voorwaarden voldaan wordt, mag een aanbesteder opdrachten één-op-één gunnen.

Een voorbeeld:

Op een gemeente rust een vuilophaal-/verwerkingstaak. Dat is een (gemeenschappelijke) taak van algemeen belang. Drie gemeenten besluiten deze taak gezamenlijk uit te voeren. De ene gemeente stelt werknemers beschikbaar, de tweede vuilniswagens en de derde gemeente verwerkt het vuil.

 Relevante jurisprudentie:

© 2021 RWV