MENU

Wat is een irreële inschrijving in het aanbestedingsrecht?
16-01-2017

Bij een irreële inschrijving biedt een inschrijver een inschrijving aan die hij niet waar kan maken. Daardoor staat bij een dergelijke inschrijving van te voren al vast dat gunning zal leiden tot toerekenbaar tekortschieten van die inschrijver. Er is bijvoorbeeld sprake van een irreële inschrijving als een inschrijver aanbiedt om de opdracht binnen een niet haalbare termijn op te leveren. Of als een inschrijver aanbiedt producten van een bepaald merk te leveren, terwijl hij niet in staat is producten van dat merk te leveren.

Bij de vraag of een inschrijving irreëel is, mag niet naar de huidige situatie worden gekeken. Het is namelijk mogelijk dat een inschrijver in de periode tussen de inschrijving en de uitvoering van de opdracht de middelen vergaart die nodig zijn voor de uitvoering van de opdracht. Zodoende moet een aanbesteder onderzoeken of het aannemelijk is dat een inschrijver ten tijde van de uitvoering van de opdracht kan voldoen aan de voorwaarden van zijn eigen aanbieding.

Beoordeling van een inschrijving

Bij de beoordeling van een mogelijk irreële inschrijving heeft de aanbesteder enige beoordelingsvrijheid. Het is in principe aan de aanbesteder om te bepalen of een inschrijving irreëel is. De voorzieningenrechter beoordeelt of een aanbesteder in redelijkheid tot het oordeel heeft kunnen komen dat een inschrijving irreëel is. Hij zal slechts in uitzonderingsgevallen afwijken van het oordeel van de aanbesteder. Dat is het geval als de aanbesteder bij de beoordeling van de inschrijving een grove fout heeft gemaakt of als het oordeel van de aanbesteder op een kennelijke misslag berustte. 

Uitsluiten van een inschrijver

Voordat een aanbesteder een inschrijver uitsluit wegens een (vermoedelijk) irreële inschrijving, dient hij eerst in overleg te treden met de inschrijver. Daarmee wordt de inschrijver de mogelijkheid geboden om aan te tonen dat hij daadwerkelijk aan de voorwaarden van zijn eigen inschrijving kan voldoen. Slaagt de inschrijver er niet in om dat aannemelijk te maken, dan moet de aanbesteder hem uitsluiten.

De overige inschrijvers

Een aanbesteder is verplicht om een inschrijver die een irreële inschrijving heeft gedaan uit te sluiten van de aanbestedingsprocedure. Deze verplichting vloeit voort uit het gelijkheidsbeginsel. Zodoende kunnen de overige inschrijvers een kort geding starten als een inschrijver met een irreële inschrijving de opdracht gegund krijgt.

Verschil met een abnormaal lage inschrijving

De irreële inschrijving en de abnormaal lage inschrijving  lijken veel op elkaar. Bij een irreële inschrijving wordt iets aangeboden wat niet waargemaakt kan worden. Bij een abnormaal lage inschrijving kan de inschrijving mogelijk wel waargemaakt worden, maar bestaan reële uitvoeringsrisico’s. 

© 2021 RWV