MENU

Wat zijn gunningscriteria?
16-01-2017

De aanbesteder zal een kwalitatieve beoordeling van de inschrijvingen moeten verrichten nadat hij heeft geverifieerd of:

  • de gegadigden aan de door hem gestelde geschiktheidseisen voldoen;
  • geen uitsluitingsgronden op deze gegadigden van toepassing zijn;
  • (eventueel) een aantal gegadigden zijn geselecteerd voor inschrijven; én
  • heeft beoordeeld of de ontvangen inschrijvingen voldoen aan de door hem gestelde knock-out eisen.

Kwalitatieve beoordeling geschiedt op basis van gunningscriteria. De wetgever heeft verduidelijkt dat opdracht wordt gegund op basis van het gunningscriterium 'economisch meest voordelige inschrijving'. Deze meest voordelige inschrijving kan worden vastgesteld op basis van

  1. de beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV);
  2. laagste kosten berekend op basis van kosteneffectiviteit (total cost of ownership); én 
  3. de laagste prijs.

Wordt de beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV) gehanteerd, dan zal in de aankondiging van de opdracht ook bekend moeten worden gemaakt op basis van welke nadere criteria de inschrijving met de beste BPKV wordt vastgesteld. Deze nadere criteria stellen de inschrijvers in staat zich op kwaliteit te kunnen onderscheiden van hun concurrenten, dienen proportioneel te zijn en verband te houden met het voorwerp van de overheidsopdracht. Dat laatste houdt onder andere in dat de criteria moeten zien op de inschrijving zelf en bijvoorbeeld niet op de inschrijver. Dat is slechts anders als de kwaliteit van het uitvoerend personeel een aanzienlijke invloed kan hebben op het niveau van de uitvoering. 

De aanbesteder is in principe verplicht om in de aanbestedingsstukken aan te geven wat het relatieve gewicht is van de door hem gestelde nadere criteria. Dit relatieve gewicht wordt uitgedrukt door middel van een marge met een passend verschil tussen minimum en maximum. Het noemen van het relatieve gewicht blijft alleen achterwege als weging om objectieve redenen niet mogelijk is. In dat geval worden de nadere criteria in afnemende volgorde van belang.

De beoordelingssystematiek betreft het mechanisme aan de hand waarvan de aanbesteder tot zijn uiteindelijke keuze komt, gegeven de gekozen nadere criteria en de daaraan verbonden relatieve gewichten. 

Het Hof van Justitie EU heeft overwogen dat de aanbesteder deze systematiek in principe niet voorafgaand aan de inschrijving bekend hoeft te maken én dat hij deze systematiek zelfs pas mag vaststellen na opening van de inschrijvingen.     

© 2022 RWV