MENU

Ook herhaald WSNP-verzoek schorst behandeling verzoek tot faillietverklaring
02-11-2017

Een dreigend faillissement van een natuurlijk persoon kan – tijdelijk – worden afgewend door een verzoek tot toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP)  in te dienen. De Hoge Raad heeft onlangs bepaald dat in principe ook een tweede of derde WSNP-verzoek de behandeling van een faillissementsverzoek schorst.

In vervolg op een verzoek tot faillietverklaring heeft degene die zijn faillissement vreesde, bij die rechtbank binnen veertien dagen een verzoek tot toepassing van de WSNP ingediend. Dit verzoek is vervolgens in drie instanties afgewezen, maar er was nog een truc: opnieuw een verzoek tot toepassing van de WSNP indienen. De rechtbank en ook het gerechtshof beloonden deze truc niet: een WSNP-verzoek schorst een faillissementsverzoek maar één keer. Maar....

Herhaald WSNP-verzoek schorst faillissementsverzoek, maar maak er geen misbruik van

De Hoge Raad is het daar niet mee eens: ook bij een herhaald WSNP-verzoek dient de behandeling van de faillissementsaanvraag  te worden geschorst. Wel kan een (herhaald) WSNP-verzoek misbruik van bevoegdheid opleveren en dan wordt het faillissementsverzoek niet geschorst.

De Hoge Raad is vrij expliciet over wanneer sprake kan zijn van misbruik: 

“Daarvan zal onder meer sprake kunnen zijn indien het (herhaalde) WSNP-verzoek wordt ingediend met geen ander doel dan de behandeling van het faillissementsverzoek te vertragen, of indien de betrokkene, in aanmerking nemende de onevenredigheid tussen zijn belang bij indiening van een (nieuw) WSNP-verzoek en dat van de indiener(s) van het faillissementsverzoek bij voortvarende behandeling daarvan, in redelijkheid niet tot de indiening van dat (nieuwe) verzoek had kunnen komen.

De rechter kan voor het aannemen van misbruik van bevoegdheid grond vinden in de omstandigheid dat de schuldenaar een nieuw WSNP-verzoek indient zonder dat hij ter zake dienende nieuwe omstandigheden aanvoert. Voert de schuldenaar zodanige omstandigheden wel aan, dan kan bij de beoordeling of sprake is van misbruik van bevoegdheid mede van belang zijn of hij die omstandigheden al bij de behandeling van zijn eerdere WSNP-verzoek had kunnen aanvoeren.

Voorts kan van belang zijn op welke grond het eerdere WSNP-verzoek is afgewezen en hoe lang de schorsing van de behandeling van het faillissementsverzoek inmiddels heeft geduurd.

Ook kan de omstandigheid dat de schuldenaar talmt met het verschaffen van relevante informatie bij de behandeling van het nieuwe WSNP-verzoek, een rol spelen bij de beoordeling of sprake is van misbruik van bevoegdheid.”

Behandeling van een faillissementsverzoek schorsen door WSNP-verzoek?

Wilt u de behandeling van een faillissementsverzoek schorsen, dan kunt u dus een of meerdere WSNP-verzoeken indienen. Heeft u hulp nodig bij het indienen van een WSNP-verzoek, neem gerust contact op met mij of een van de overige advocaten.

© 2022 RWV