MENU

Het Activiteitenbesluit: houdt u zich aan alle regels?
07-12-2017

Voor bijna alle bedrijfsmatige activiteiten gelden algemene milieuregels uit het Activiteitenbesluit. U dient zich als eigenaar van bijvoorbeeld een café, sportschool, aannemingsbedrijf, supermarkt of dierenpension aan deze regels te houden. Niet alleen als u een nieuw bedrijf start, maar ook als u uw activiteiten uitbreidt of verandert.

Regels voor zwaar milieubelastende ondernemingen

Welke regels precies voor welke activiteit gelden kan onduidelijk zijn. De makkelijkste situatie is als uw onderneming de ‘zwaarste’ hinderlijke ‘categorie C’ heeft omdat de regels dan in de vergunning staan opgesomd.

Hou er wel rekening mee dat de vergunningen verouderd kunnen zijn en zowel de bedrijfsactiviteiten als de regels ondertussen veranderd kunnen zijn. Dus zelfs als het keurig in de vergunning staat aangegeven, zijn er misschien inmiddels toch scherpere regels die u moet naleven. Zo zijn regels omtrent geur sinds 2016 in het Activiteitenbesluit opgenomen en gaat er bijvoorbeeld vanaf 2018 een zuiveringsplicht gelden voor de glastuinbouw.

Daarnaast realiseert u zich wellicht niet of te laat dat de aanvraag een cruciale rol speelt. Problemen doen zich in de praktijk vaak voor omdat de aanvraag onvoldoende zorgvuldig is geweest en de vergunning niet past bij de feitelijke activiteiten.

Regels voor minder milieubelastende ondernemingen

Heeft u een minder milieubelastende onderneming (denk aan kantoren, verzorgingshuizen of kappers), dan geldt geen vergunningsplicht. De regels die u moet naleven staan in het Activiteitenbesluit zelf. Op de website van Rijkswaterstaat (www.infomill.nl) staat een opsomming van de meeste regels waaraan u moet voldoen en kunt u ook nagaan of u een vergunning nodig heeft (www.aimonline.nl).

Handhaving & Wet openbaarheid van bestuur Wob

Omwonenden kunnen handhaving verzoeken als ze van mening zijn dat u de regels niet naleeft. Het gaat dan veelal over hinder op het gebied van geur, licht, geluid of om energiebesparende voorschriften.

Toch is het vaak onduidelijk wie de gemeente om handhaving mag vragen en welke informatie wanneer openbaar moet worden gemaakt. Deze twee bewegen juridisch gezien in tegengestelde richting: het belanghebbende criterium wordt beperkt, terwijl de openbaarheid wordt vergroot.

De Raad van State heeft op 16 augustus 2017 geoordeeld dat de overheid een open boek moet zijn met betrekking tot milieu informatie, omdat het publiek moet kunnen controleren of door de overheid aan de regels wordt voldaan. U dient daar dus rekening mee te houden. Als u bijvoorbeeld in uw aanvraag bedrijfsgevoelige informatie heeft opgenomen, dan kan dit op straat komen te liggen.

Tegelijkertijd, met de vergrote transparantie, is er een drempelwaarde ingesteld voor de mate van hinder. Hiermee wordt het aantal omwonenden dat kan klagen over het afgeven van een vergunning (of het handelen in strijd daarmee) beperkt. U heeft als ondernemer er belang bij om na te gaan of er wel terecht wordt geklaagd en of de mogelijke overtreding niet té gering is om handhaving te rechtvaardigen.

Check niet alleen het Activiteitenbesluit, maar ook andere wet- en regelgeving

Bijna elke bedrijvigheid heeft gevolgen voor de leefomgeving. Voor bepaalde activiteiten zijn de normen specifiek opgesomd in het Activiteitenbesluit. Daarnaast gelden tal van voorschriften uit andere wet- en regelgeving zoals de APV of het bestemmingsplan. Dit kunnen aanvullende geluidsnormen zijn, milieu effect rapportages of voorschriften uit het bestemmingsplan.

Controleer regelmatig of u aan alle normen voldoet

En alles staat bloot aan verandering. Voor u als ondernemer de schone taak om regelmatig te controleren of u aan alle normen voldoet. Wij kunnen u hierbij adviseren.

Relevante jurisprudentie

Oorspronkelijke auteur: Katja Heede (niet langer werkzaam bij RWV Advocaten)

© 2022 RWV