MENU

Betaalt u als pachter de juiste pachtprijs?
02-08-2018

Pacht u landbouwgrond of een agrarisch bedrijfsgebouw? Dan betaalt u daar jaarlijks een pachtprijs voor aan de verpachter. Nu de pachtprijzen voor akkerbouwland, grasland en tuinland zijn gedaald en de pachtprijzen voor agrarische gebouwen en woningen daarentegen zijn gestegen is het belangrijk dat u controleert of u de juiste pachtprijs betaalt.

> pachtnormen 2019
> pachtnormen 2020

Pachtprijzen akkerbouwland en grasland gedaald

De Rijksoverheid stelt sinds 2011 jaarlijks per 1 juli de maximaal toelaatbare pachtprijs en de veranderpercentages per pachtprijsgebied vast voor akkerbouwland, grasland en tuinland. 

De hoogst toelaatbare pachtprijzen voor 2018 zijn berekend conform de uitgangspunten van het Pachtprijzenbesluit 2007.

Nederland is ingedeeld in 14 pachtprijsgebieden voor los bouw- en grasland. De pachtnormen zijn gebaseerd op de bedrijfsresultaten van middelgrote en grote akkerbouw- en melkveebedrijven in de periode 2012-2016.

Daarnaast is Nederland ingedeeld in twee pachtprijsgebieden voor los tuinland. De pachtnormen voor los tuinland zijn ook gebaseerd op de bedrijfsresultaten van de in deze gebieden aanwezige bedrijven.

In 2018 is voor nagenoeg alle pachtprijsgebieden (uitzondering: de IJsselmeerpolders) de regionorm voor bouw- en grasland lager vastgesteld dan in 2017 en is het veranderingspercentage negatief. Het is dus mogelijk dat u als pachter per hectare een iets lagere pachtprijs hoeft te betalen in vergelijking met het jaar 2017.

Pachtprijzen tuinland gestegen

Pacht u tuinland, dan is het mogelijk dat u als pachter meer moet gaan betalen aan uw verpachter, nu de nieuwe regionorm en het veranderpercentage per pachtprijsgebied voor los tuinland behoorlijk is gestegen.

Pachtprijzen agrarische gebouwen en agrarische woningen gestegen

Als pachter gaat u waarschijnlijk ook meer betalen voor het pachten van een agrarische gebouw en agrarische woningen door o.a. indexatie van de prijzen hiervoor.

Net als de pachtprijzen voor akkerbouwland, grasland en tuinland, stelt  de Rijksoverheid ook jaarlijks per 1 juli de maximaal toelaatbare pachtprijs voor agrarische gebouwen en agrarische woningen vast. De maximaal toelaatbare pachtprijs voor agrarische gebouwen is afhankelijk van het bedrijfstype waarvoor de gebouwen worden gebruikt en de doelmatigheid van de gebouwen.

Wilt u weten of en op welke manier deze nieuwe normen op uw pachtsituatie van toepassing zijn?

Check onderstaande tabellen of neem contact met mij op voor advies.

Bron: www.rijksoverheid.nl

Bron: www.rijksoverheid.nl

Bron: www.rijksoverheid.nl

Agrarische woningen

De maximale pachtverhoging voor agrarische woningen met pachtovereenkomsten van voor 1 september 2007 bedraagt 3,9% (inflatie van 1,4% plus 2,5%). Dat is gelijk aan het basishuurverhogingspercentage volgens het huurprijzenbeleid woonruimte.

De hoogst toelaatbare pachtprijs voor agrarische woningen met pachtovereenkomsten aangegaan op of na 1 september 2007, wordt bepaald aan de hand van het puntenstelsel uit het woningwaarderingsstelsel (WWS). De tabel van het puntenstelsel is overeenkomstig de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte verhoogd met 1,4% (inflatiepercentage over 2017). 

Bron: Kamerbrief over pachtnormen 2018

Specialismen
Rechtsgebieden
Sectoren
Specialismen
Rechtsgebieden
Sectoren
© 2022 RWV