MENU

Sociaal zekerheidsrecht

De sociale zekerheid houdt verband met inkomen en inkomensverwerving anders dan uit arbeid. Het zorgt voor een financieel vangnet voor personen die vanwege omstandigheden niet zelf in staat zijn om te werken. Het stelsel kan onder andere inkomen bieden tijdens ziekte (ZW en WIA) en werkloosheid (WW). 

Een werkgever heeft geregeld te maken met aspecten verband houdende met ons publieke stelsel van sociale zekerheid. Zo kan een werkgever bijvoorbeeld profiteren van een aan een werknemer door het UWV afgegeven no-riskpolis of kan in bepaalde gevallen een vervroegde WIA-uitkering voor een werknemer aangevraagd worden. Niet alleen gedurende het dienstverband van zieke werknemers kunnen vraagstukken spelen op het gebied van sociale zekerheid, ook een individueel of collectief ontslag kan op dat gebied gevolgen voor een werkgever met zich meebrengen. Zo kan een werkgever bijvoorbeeld eigenrisicodrager zijn voor de Ziektewet- of WIA-uitkeringen van voormalige werknemers. Een werkgever heeft om die reden vaak belang bij de door het UWV in het kader van de uitvoering van het stelsel van sociale zekerheid genomen besluiten.

Wat kan RWV Advocaten voor u betekenen?

RWV Advocaten beschikt over brede kennis op het terrein van sociale zekerheid en heeft ervaring met de Werkloosheidswet (WW), Ziektewet (ZW) en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Zij adviseert en ondersteunt u dan ook niet alleen graag in het tijdig aanvragen van de juiste uitkeringen en subsidies ook adviseert zij u om de financiële gevolgen van een individueel of collectief ontslag voor u als werkgever zo beperkt mogelijk te houden. Mocht het UWV al over zijn gegaan tot het nemen van een voor u als werkgever ongunstige beslissing dan staat RWV Advocaten u graag bij in een eventuele bezwaar- of beroepsprocedure.

© 2021 RWV