U heeft als werkgever, net als uw werknemers, belang bij een goede gezondheid van uw werknemers. Een gezonde werknemer is immers vitaler, verzuimt daardoor minder en is aldus duurzamer inzetbaar. In de arbowetgeving zijn verplichtingen opgenomen die voor de duurzame inzetbaarheid relevant zijn. Reden om in dit artikel eens stil te staan bij deze wetgeving. Hoe moet u deze wetgeving precies lezen? Wat zijn de belangrijkste verplichtingen die voor u als werkgever uit deze wetgeving voortvloeien? En tot slot, maar niet geheel onbelangrijk: welke risico’s loopt u als werkgever als u de verplichtingen niet naleeft?
 

Doel en sytematiek van de arbowetgeving                                                

De arbowetgeving kent de volgende drie niveaus:

 • de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet)
 • het Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbobesluit)
 • de Arbeidsomstandighedenregeling (Arboregeling)
   

Wat is de Arbowet? 
 

In de Arbowet staan algemene bepalingen, die in het Arbobesluit en in de Arboregeling verder zijn uitgewerkt. In deze wetgeving vindt u regels en voorschriften die de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van werknemers moeten bevorderen. Dit alles met als doel ongevallen en ziekten, veroorzaakt door het werk, te voorkomen.
 

Wat zijn uw verplichtingen uit de arbowetgeving?
 

Hieronder treft u de belangrijkste verplichtingen uit de arbowetgeving voor u als werkgever aan. Het komt erop neer dat u:

 • een arbeidsomstandighedenbeleid moet ontwikkelen en uitvoeren;
 • zo veel mogelijk de gevaren voor de gezondheid van werknemers moet aanpakken;
 • een Risico- inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en een Plan van Aanpak op moet stellen en uit moet voeren;
   
 • voorlichting moet geven aan uw werknemers over het gebruik van arbeidsmiddelen of persoonlijke beschermingsmiddelen, maar ook over de omgang met agressie, geweld en seksuele intimidatie;
   
 • uw werknemers in de gelegenheid moet stellen om periodiek een arbeidsgezondheidskundig onderzoek te ondergaan;
   
 • een spreekuur voor werknemers bij de bedrijfsarts in moet voeren, waarbij werknemers de bedrijfsarts kunnen raadplegen nog voordat ze ziek worden;
   
 • moet beschikken over een basiscontract met een arbodienst;
 • een preventiemedewerker moet aanwijzen.
   

Leef de arbowetgeving na en voorkom forse boetes!
 

Leeft u de voornoemde en/of andere verplichtingen als werkgever uit de arbowetgeving niet na, dan loopt u het risico beboet te worden door de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Alhoewel veelal eerst een waarschuwing wordt gegeven, kan de Inspectie bij sommige overtredingen direct een boete opleggen. Of een overtreding direct een boete oplevert en wat de hoogte van die boete is, volgt uit de Beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandighedenwetgeving.  
 

Meer informatie over de arbowetgeving, waaronder de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet)?
 

De arbowetgeving draagt dus bij aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers, maar is niet vrijblijvend. U heeft als werkgever verplichtingen die voortvloeien uit de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). Wilt u meer weten over de regels uit de Arbowet of de arbowetgeving in het algemeen? Neem gerust contact op met mij of een van de overige arbeidsrechtspecialisten.