Met de invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz) hebben werknemers vanaf 1 juli 2015 bij ontslag recht op een transitievergoeding. Werknemers die minstens twee jaar in dienst waren, hebben – op enkele uitzonderingen na - recht op een transitievergoeding, waarvan de hoogte – kort samengevat – als volgt wordt berekend: 1/3 maand loon per dienstjaar voor de eerste 10 dienstjaren en een ½ maand loon voor die daarna. De transitievergoeding is (per 01-01-2017) gemaximeerd op € 77.000,- bruto of een jaarloon als dat hoger is.

Ontslag van de zieke werknemer

Invoering van de transitievergoeding heeft ervoor gezorgd dat ontslag van een langdurig zieke werknemer als gevolg daarvan duurder is geworden. Veel werkgevers laten die werknemers daarom maar op de loonlijst staan. Nadeel is wel dat op het moment dat de werknemer weer (gedeeltelijk) hersteld is, hij zich kan melden bij de werkgever om de bedongen of passende arbeid te verrichten.

Wat gaat er veranderen?

Het kabinet heeft in april 2016 het voornemen kenbaar gemaakt werknemers die langdurig ziek zijn en na twee jaar ontslagen worden weliswaar hun recht op een transitievergoeding te laten behouden, maar werkgevers voor dergelijke kosten te compenseren. Deze regeling zou per 1 januari 2018 ingaan, maar dat wordt naar verwachting een jaar later.

De gevolgen hiervan zullen volgens minister Asscher (brief aan de Kamer d.d. 1 december 2016) echter beperkt zijn, omdat het wetsartikel erin voorziet dat ook transitievergoedingen die zijn betaald in de periode tussen 1 juli 2015 en op de datum waarop de compensatieregeling in werking treedt, worden gecompenseerd.

Wie betaalt de compensatie van de transitievergoeding?

Uiteindelijk betalen wij die compensatie met z’n allen toch zelf via een verhoging van de uniforme premie Algemeen werkloosheidsfonds. Voorlopig moeten de werkgevers nog wel hun “beursje” trekken als zij een langdurig zieke werknemer na twee jaar willen ontslaan.

Meer informatie?

Als u over dit onderwerp vragen heeft, kunt u contact opnemen met mij of een van onze arbeidsrechtadvocaten.