Een uitdrukking die onder ondernemers wel eens de ronde doet is: 'Ik wens je veel personeel toe.' Hiermee wordt de concurrent een zware tijd toegewenst. Personeel kan voor ondernemingen een bron van grote zorg zijn. Het in dienst hebben van personeel zorgt namelijk voor regeldruk en daarnaast kan personeel veel geld kosten. Denk bijvoorbeeld aan personeelsleden die voor een langere periode arbeidsongeschikt raken.

Verplichting werkgever

Een werknemer die ziek is, kan op (extra) bescherming van de wet rekenen. Zo geldt er voor zieke werknemers een ontslagverbod en hebben zij gedurende twee jaar recht op doorbetaling van hun loon. Wettelijk is dat recht begrensd tot 70% van het maximum dagloon waarbij dit gedurende het eerste jaar niet lager mag zijn dan het minimum loon. In cao’s, maar ook in arbeidsovereenkomsten wordt vaak een royalere regeling overeengekomen.

Verhalen op een derde

Wanneer een ander aansprakelijk is voor de ziekte van uw werknemer, bijvoorbeeld na een verkeersongeval, kunt u als werkgever vrij gemakkelijk de loon- en re-integratiekosten op hem verhalen.

Re-integratie en sancties

Als werkgever bent u verplicht om samen met uw werknemer een actieve inspanning te leveren om tot een spoedige re-integratie te komen. Als u te weinig doet aan re-integratie kan het UWV een straf, namelijk een loonsanctie, opleggen. U kunt dan gedwongen worden om de zieke werknemer nog een jaar langer loon door te betalen. U betaalt dan niet twee, maar drie jaar het loon door. Het ontslagverbod wordt voor die periode automatisch verlengd. Om dit te voorkomen, is het nakomen van de re-integratieverplichting dus erg belangrijk voor een werkgever.

Modernisering Ziektewet

Het belang van een goede re-integratie is nog groter geworden sinds de inwerkingtreding van de Modernisering Ziektewet. De kosten van de Ziektewet en WGA-uitkeringen komen voor uw rekening voor zowel flexwerkers als overige werknemers van wie het contract tijdens ziekte wordt beëindigd. Dit geldt zelfs voor werknemers die binnen vier weken ziek worden nadat zij uit dienst zijn getreden.

Verplichting werknemer

Overigens heeft u als werkgever niet alleen plichten. Ook de werknemer heeft tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid verplichtingen. Een werknemer moet meewerken aan het opstellen en uitvoeren van een re-integratieplan, moet beschikbaar zijn voor de bedrijfsarts en indien mogelijk passend werk uitvoeren.

Komt werknemer verplichting niet na: loondoorbetaling opschorten of stopzetten

Omdat u als werkgever de eindverantwoordelijkheid heeft voor het re-integratietraject, kunt u de loondoorbetaling opschorten of stopzetten als de werknemer zijn verplichtingen niet nakomt.

Loonopschorting kan worden toegepast wanneer u niet in de gelegenheid wordt gesteld om te controleren of de werknemer wel of geen recht heeft op loon. Denk hierbij aan de situatie dat de werknemer niet bij de arbo-arts komt opdagen of niet de benodigde informatie aan deze arts verstrekt.

Loonstopzetting kan worden toegepast als de werknemer zijn herstel belemmert of vertraagt, valse informatie heeft verstrekt tijdens de aanstellingskeuring, passende arbeid weigert of weigert mee te werken aan het (opstellen van het) plan van aanpak.

Wij wensen u veel personeel toe!

Wij helpen u graag bij het beantwoorden van uw vragen die samenhangen met het in dienst nemen van of het in dienst hebben van personeel. Zo kunnen wij u helpen om het optimale uit uw personeel te halen en de lasten bij bijvoorbeeld de arbeidsongeschiktheid van uw werknemers zo beperkt mogelijk te houden.

Samen met mijn arbeidsrechtcollega’s denk ik aan uw belangen als werkgever en zorg ervoor dat de kreet “ik wens u veel personeel toe’ voor u als werkgever als positief kan worden gezien!