Zoals u als werkgever waarschijnlijk weet, is langdurige uitval van werknemers zeer kostbaar. Maar bent u er ook mee bekend dat een werknemer u in sommige gevallen zelfs aansprakelijk kan stellen voor de schade die hij/zij lijdt ten gevolge van een burn-out?

Verplichtingen werkgever bij burn-out

Het aantal werknemers dat zich jaarlijks ziek meldt vanwege werkstress is hoog. Bij langdurige belasting door werkstress kan een werknemer uitvallen met een burn-out.

Op het moment dat een werknemer met een burn-out thuis komt te zitten, is dat vaak het begin van een langdurig ziektetraject. U heeft daarin verregaande verplichtingen ten aanzien van de loondoorbetaling en re-integratie. Alle reden dus om te proberen langdurige arbeidsongeschiktheid zoveel mogelijk te voorkomen!

Zorgplicht werkgever bij burn-out

U heeft als werkgever een zorgplicht om de werkplek veilig in te richten, maatregelen te treffen en aanwijzingen te geven om te voorkomen dat een werknemer schade lijdt in de uitoefening van de werkzaamheden. Voldoet u niet aan deze zorgplicht, dan kunt u aansprakelijk zijn voor schade die de werknemer lijdt.

De werknemer moet in het geval van een burn-out wel kunnen aantonen dat de burn-out is veroorzaakt door het uitvoeren van zijn werkzaamheden, oftewel dat sprake is van een “causaal verband” tussen het werk en de ziekte. In de praktijk is het voor de werknemer vaak lastig om aan te tonen dat er sprake is van een causaal verband. De burn-out houdt vaak niet alleen verband met de werksituatie, maar ook met de persoonlijkheid van de werknemer. Daarnaast kunnen persoonlijke omstandigheden een rol spelen.

Structurele overbelasting kan leiden tot aansprakelijkheid werkgever

De werknemer moet bewijzen dat er sprake was van een “stelselmatige en aanzienlijke overschrijding van de werklast”. Daarvan kan sprake zijn wanneer een werknemer bijvoorbeeld structureel gedurende een langere periode moet overwerken. Een ander voorbeeld is de situatie waarin een werknemer nog steeds werkopdrachten toegestuurd krijgt als hij ziek thuis zit.

Als een werknemer meermaals heeft aangegeven dat de werkdruk te hoog is en u heeft daar niets mee gedaan, dan kunt u aansprakelijk zijn. Maar óók wanneer de werknemer u niet expliciet heeft aangegeven dat de werkdruk te hoog is, kunt u aansprakelijk worden gesteld.

Het is dus zaak om goed in de gaten te houden of uw werknemers niet overbelast zijn!

Daarbij kan de afwezigheid van een medewerker in het team ten gevolge van een burn-out ook zijn weerslag hebben op collega’s. Langdurige uitval van de één kan weer extra werkdruk opleveren voor de ander.

Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

U doet er verstandig aan om het risico van een burn-out mee te nemen in de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Daarin dient u zoveel mogelijk vast te leggen over het preventiebeleid en de zorg die hier aan wordt besteed. Zo kunt u laten zien dat u maatregelen heeft getroffen en aanwijzingen hebt verstrekt die redelijkerwijs nodig waren om een burn-out te voorkomen. Met andere woorden: zo kunt u laten zien dat u aan uw zorgplicht heeft voldaan. Daarbij kunt u zo ook, hopelijk en des te belangrijker, uitval door een burn-out voorkomen.

Meer weten over burn-out en preventiemaatregelen?

Wilt u meer weten over wat u kunt doen om uitval door een burn-out te voorkomen, of wat u moet doen bij langdurige arbeidsongeschiktheid? Neem contact op met mij of een van de overige arbeidsrechtspecialisten. Wij adviseren u graag!