Op uw al dan niet vrijwillige ontslag bij Defensie is het Sociaal beleidskader Defensie 2004 (SBK 2004) van toepassing. U dacht wachtgeld te ontvangen tot uw AOW-gerechtigde leeftijd. Maar nu blijkt dat u als gevolg van de recente wetswijzigingen later AOW gaat ontvangen, bijvoorbeeld op uw 67e, maar dat uw wachtgeld toch op uw 65e stopt. U zit kortom met een gat in uw inkomen. Bent u burger ambtenaar en herkent u dit? Dan gaat dit artikel over u!

Wel later AOW, maar niet langer wachtgeld

De vraag is of het houdbaar is dat Defensie de wachtgeldregelingen zo strikt interpreteert dat zij het recht op wachtgeld laat eindigen op het moment dat u de 65-jarige leeftijd bereikt. De gedachte achter de betreffende wachtgeldregelingen is immers duidelijk: de gewezen militaire of burger ambtenaar een recht op wachtgeld verstrekken tot de leeftijd waarop het recht op AOW ontstaat.

Aanpassing regelgeving Sector Rijk, maar nog niet voor Defensie

Sterker nog, inmiddels is op 27 juni 2013 in het Sectoroverleg Rijk (SOR) afgesproken de regelgeving voor de Sector Rijk aan te passen aan de verhoogde AOW-leeftijd. Het Rijkswachtgeldbesluit 1959 bijvoorbeeld, zal worden aangepast zodat niet langer wordt verwezen naar de 65-jarige leeftijd, maar naar de AOW-gerechtigde leeftijd.

Toch wordt voor Defensie ambtenaren vastgehouden aan de eindleeftijd van 65, als onder meer vermeld in het Wachtgeldbesluit burgerlijke ambtenaren defensie en in de Militaire wachtgeldregeling 1961.

Maak bezwaar!

Wij zijn het daar niet mee eens. U ook niet? En wilt u niet dat uw recht op wachtgeld eindigt door het bereiken van uw 65e? Teken dan tijdig bezwaar aan tegen het wachtgeldbesluit dat u van WW Plus ontvangt of heeft ontvangen.

Maakt u niet tijdig bezwaar tegen dat besluit, dan krijgt het besluit zogenaamde formele rechtskracht. U kunt dat dan later niet meer aanvechten.

Uiteraard help ik of een van de overige arbeidsrechtspecialisten u bij het opstellen van uw bezwaarschrift!

Bent u verzekerd voor uw kosten van rechtsbijstand? U kunt een beroep doen op uw vrije advocaatkeuze.

Uw defensie blijft tenslotte ons vak!