De Hoge Raad heeft de afgelopen jaren een aantal belangrijke arresten gewezen over de gang van zaken rondom een faillissement van een huurder, opzegging door de curator en de bankgarantie. Recentelijk volgende een derde arrest.

Hoe zat het ook al weer?

Gaat een huurder failliet, dan kan de curator namens de verhuurder de huurovereenkomst op grond van de faillissementswet opzeggen met een termijn van drie maanden. Nu deze bevoegdheid nadrukkelijk in de wet is opgenomen, kan slechts maximaal een vergoeding over die drie maanden bij de boedel worden geïnd. Hoe ‘rijk’ de boedel ook is. Er bestaat geen recht op een volledige schadevergoeding door de failliete boedel, ook al was dit wel met de huurder overeengekomen. Mocht zijn overeengekomen dat een derde (bijvoorbeeld als borg) hiervoor in staat, is dit tegen de derde persoon wel afdwingbaar.

Bankgarantie afdwingbaar

Een overeengekomen omvangrijkere schadevergoedingsplicht geldt dus niet ten aanzien van de failliete boedel, maar is wel afdwingbaar tegen de huurder zelf. Een bankgarantie blijft daarom ook afdwingbaar (het is immers een derde, de bank, die zich garant stelt). Die derde (de bank) kan een eventuele regresvordering of contragarantie vanwege het voorgaande niet verhalen op de failliete boedel. Op welke manier de derde verhaal wil nemen op de boedel, doet wat dit betreft niet ter zake. De aard van de vordering staat aan verhaal in de weg.

Mocht echter de derde toch op de een of andere wijze verhaal hebben genomen op de boedel en de curator heeft zich hier niet tegen verzet, dan volgt hier niet uit dat de verhuurder ongerechtvaardigd is verrijkt.

Meer informatie over huurrecht en faillissementsrecht?

U ziet: het huurrecht en faillissementsrecht zijn volop in ontwikkeling. Als u met dergelijke kwesties te maken heeft, neem contact op met mij of een van mijn huurrecht- of insolventiecollega’s.

Op onze site is eerder een aantal artikelen verschenen over dit onderwerp:

  • Ontbinden of opzeggen huurovereenkomst bij faillissement
  • De terugkijk met qq aukema-uni invest