Sinds de Rechtbank Amsterdam medio dit jaar de Hoge Raad een drietal prejudiciële vragen heeft gesteld, worden alle lopende zaken over rentederivaten aangehouden totdat de Hoge Raad met antwoorden komt. In de tussentijd gaan de banken gestaag verder met het versturen van compensatievoorstellen. Heeft u nog geen aanbod ontvangen? Check dan aan de hand van de voortgangsrapporten van de AFM wanneer u een aanbod mag verwachten van uw bank. Van banken ontvangt u doorgaans geen termijn waarbinnen u een aanbod kunt verwachten. 

Voortgangsrapport derivaten AFM

Op 10 juli 2018 heeft de AFM een rapport uitgebracht over de voortgang van de compensatievoorstellen van de zes deelnemende banken aan de klant. De AFM concludeerde als volgt:

 Twee banken hebben al hun klanten een compensatievoorstel gestuurd;

  • Twee banken liggen met hun voorstellen op de koers van het Herstelkader;
  • Twee banken lopen vertraging op.

ABN AMRO en Rabobank zijn traag

Hoewel de namen van de banken zijn niet genoemd, blijkt in de praktijk dat Van Lanschot en de Volksbank (SNS) al hun aanbodbrieven hebben verstuurd. De Deutsche Bank en de ING zullen naar verwachting eind dit jaar al hun klanten een compensatievoorstel doen. De ABN AMRO en de Rabobank, de banken die de meeste rentederivaten op de markt hebben gebracht, lopen opnieuw vertraging op. Vooral de Rabobank heeft nog een lange weg te gaan. Zij moest op 31 augustus 2018 nog ongeveer 7.000 van de in totaal ruim 9.000 aanbodbrieven versturen. 

Om e uitvoering van het Herstelkader te versnellen, mogen de ABN AMRO en de Rabobank één procesversnelling doorvoeren. Deze versnelling houdt in dat de externe dossierbeoordelaar de aanbodbrief van de bank pas controleert nadat deze naar de klant is verstuurd. Dit vindt momenteel plaats vóórdat de klant een aanbodbrief krijgt.  

Ontvangt u een aanbodbrief en blijkt later dat de externe beoordelaar oordeelt dat u te veel compensatie heeft ontvangen, dan hoeft u dat niet terug te betalen. 

Hoog acceptatieratio voor voorschot en definitief aanbod

Voorts concludeerde de AFM dat maar liefst 90% van alle gedupeerde MKB-klanten een voorschot van de bank heeft geaccepteerd. Nog meer klanten hebben het uiteindelijke compensatievoorstel geaccepteerd.  

Heeft u een compensatievoorstel geaccepteerd en het definitieve aanbod valt hoger uit dan het voorschot, dan krijgt u het hogere deel vergoed. Valt het aanbod juist lager uit dan het voorschot, dan mag u het verschil behouden. Wijst u het definitieve voorstel af, dan moet u het voorschot onmiddellijk terugbetalen. Het voorschot kan dus niet worden aangewend als (langlopende) investering. 

Nu lijkt het accepteren van het voorschot en het definitieve aanbod aantrekkelijk, maar let wel: accepteert u het definitieve aanbod, dan ziet u af van verdere claims op uw bank. Dit kan voor u nadelig uitpakken als uiteindelijk blijkt dat de schade die u heeft geleden veel hoger is dan het aanbod van de bank. Via de rechter kunt u een hogere vergoeding afdwingen dan via het Herstelkader. Dit omdat een rechter voor de berekening van uw schade een ruime beoordelingsvrijheid heeft. Bovendien blijft de wettelijke rente (ad 2%) over de eventueel te ontvangen schadevergoeding doorlopen. Bent u echter een ‘kwetsbare klant’ en kampt u met een (acuut) liquiditeitstekort, dan is het aan te raden om het definitieve aanbod te accepteren. 

Tussentijds voortgangsrapport derivaten AFM

Op 1 november 2018 heeft de AFM een tussentijds voortgangsrapport uitgebracht dat voortborduurt op haar voortgangsrapport van 10 juli 2018. In het tussenrapport geeft de AFM een update over voortgang en uitvoering van het Herstelkader door de banken per 1 oktober 2018. Hieruit volgt dat: 

  • Drie banken al hun klanten een aanbodbrief hebben gestuurd (Van Lanschot, Volksbank en Deutsche Bank);
  • Een bank verwacht dat zij eind 2018 de laatste aanbodbrieven zal hebben verstuurd (ING);
  • Een bank houdt rekening met een uitloop naar het eerste kwartaal van 2019 (ABN AMRO);
  • Een bank geeft aan dat dit jaar 2/3 van haar klanten een aanbod krijgt en de rest in 2019 (Rabobank).

Procesversnelling werpt vruchten af, maar einde nog niet in zicht

Ten opzichte van het vorige rapport heeft nog een bank inmiddels alle aanbodbrieven verstuurd. Tevens is het aantal MKB-klanten dat een definitief aanbod heeft gekregen ruim verdubbeld. De aangekondigde procesversnelling heeft dan ook haar vruchten afgeworpen. Tegelijkertijd zijn de banken er nog niet (vooral de Rabobank) en blijft het onzeker wanneer alle MKB-klanten eindelijk een punt kunnen zetten achter dit langslepende dossier.  

De AFM rapporteert begin 2019 wederom over de voortgang per december 2018. Tot die tijd moet worden bezien of de banken hun eigen verwachtingen zullen waarmaken. 

Het SWAP-team legt renteswaps uit

Wilt u advies over de aangeboden vergoeding conform het Herstelkader-traject? Of wilt u weten of u via de rechter een hogere vergoeding krijgt? U kunt met al uw vragen terecht bij het SWAP-team van RWV. Dit team is gespecialiseerd in rentederivaten, waaronder renteswaps. Het SWAP-team adviseert, procedeert en publiceert regelmatig over dit onderwerp. Daarnaast begeleidt het SWAP-team diverse klanten bij het UHK-traject en onderhandelt zij met de bank, bijvoorbeeld in het kader van herfinancieringen