Het coronavirus leidde de afgelopen weken tot een ongekend groot beroep op de regeling Werktijdverkorting (wtv). In korte tijd dienden al bijna 80.000 bedrijven een aanvraag in. De wtv bleek echter niet geschikt voor het opvangen van de ingrijpende gevolgen van het coronavirus. Minister Koolmees maakte daarom dinsdagavond 17 maart 2020 bekend dat de wtv per direct werd ingetrokken. Daarvoor in de plaats komt de tijdelijke maatregel Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Hoewel de NOW nog niet tot in detail is uitgekristalliseerd, leest u in dit artikel wat de hoofdlijnen zijn!

Wat houdt de NOW in?

De NOW staat los van de wtv en de Werkloosheidswet. U kunt als werkgever een aanvraag indienen voor een substantiële tegemoetkoming in de loonkosten, tot ten hoogste 90% van de loonsom, afhankelijk van uw omzetverlies. Op basis van de aanvraag verstrekt het UWV een voorschot ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming. Met dit voorschot wordt u geacht de werknemers door te betalen.

Wat zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de NOW?

Om in aanmerking te komen voor de NOW geldt een aantal voorwaarden:

  1. U dient zich bij de aanvraag te committeren aan de verplichting géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor uw werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt;
  2. U verwacht tenminste 20% omzetverlies;
  3. De regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020.

Voor aanvragen boven een nader te bepalen omvang van de tegemoetkoming is tevens een accountantsverklaring vereist.

Wordt de aanvraag toegekend, dan geldt de regeling voor een periode van drie maanden. Is deze duur verstreken, dan kan de regeling met nog eens drie maanden worden verlengd. Aan deze verlenging kunnen nadere voorwaarden worden gesteld.

Let op: om in aanmerking te komen voor de NOW geldt niet dat de werknemers moeten stoppen met werken! U kunt dus zelf afspraken met werknemers maken of zij (thuis) werken of niet.

Hoe hoog is de tegemoetkoming?

De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten die u kunt ontvangen, is afhankelijk van de terugval in de omzet. De tegemoetkoming bedraagt in ieder geval maximaal 90% van de loonsom. Hieronder staan enkele voorbeelden:

  • als 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom;
  • als 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom;
  • als 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom.

Op basis van de aanvraag verstrekt het UWV een voorschot ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming. Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest en wat de definitieve tegemoetkoming is. Nog niet duidelijk is over welke periode het omzetverlies wordt bepaald, bijvoorbeeld per maand of per drie maanden. Nadat de tegemoetkoming definitief is vastgesteld, vindt een correctie plaats. Dit zou kunnen betekenen dat u aan het UWV een deel van het ontvangen voorschot dient terug te betalen of dat u van het UWV nog extra compensatie ontvangt.

Let op: het is op dit moment nog niet mogelijk een NOW aanvraag in te dienen. Wel heeft de Rijksoverheid aangegeven dat ondernemers met een omzetverlies vanaf 1 maart 2020 in aanmerking komen voor deze noodmaatregel.

Geldt de NOW ook voor flexibele contracten, zoals oproepkrachten?

Ja! De nieuwe NOW is ook van toepassing op de loonkosten voor werknemers waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft. Denk aan werknemers met een oproepcontract of uitzendkrachten. Dit betekent dat ook uitzendbedrijven voor uitzendkrachten die bij hen in dienst zijn een tegemoetkoming in de loonkosten kunnen aanvragen. Zo kunnen ook deze bedrijven deze zware periode overbruggen zonder personeel te ontslaan.

Kunt u nog wtv aanvragen en wat gebeurt er met reeds ingediende aanvragen?

U kunt op dit moment geen wtv meer aanvragen. Heeft u al een aanvraag ingediend, maar nog geen vergunning verkregen, dan wordt uw aanvraag voor de wtv-regeling beschouwd als een aanvraag voor de nieuwe NOW. De Rijksoverheid geeft aan dat bij u aanvullende informatie opgevraagd zal worden. U krijgt hierover bericht.

Wat gebeurt er met reeds toegekende wtv aanvragen?

Heeft u al een wtv-vergunning verkregen? In dat geval blijft deze vergunning van kracht. Loopt de vergunning af, dan kunt u geen verlenging van de wtv aanvragen. In plaats daarvan kunt u gebruik maken van de nieuwe NOW.

Wat is voor werknemers belangrijk om te weten?

  1. Het loon van de werknemer moet volledig worden doorbetaald;
  2. De werknemer verbruikt geen WW-rechten, de tegemoetkoming staat namelijk los van de WW;
  3. De werknemer hoeft niets te doen.

Wilt u meer weten over het Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW?

Of heeft u andere vragen over het coronavirus in relatie tot uw onderneming en uw personeel? Neem dan gerust contact op met mij of één van de andere arbeidsrechtspecialisten van RWV. Of leg uw vraag voor aan onze Coronavirus Helpdesk. We zijn u graag van dienst.