Velen van u beschikken over een rechtsbijstandverzekering waarmee u zich heeft verzekerd tegen de kosten van rechtsbijstand. In dat geval is het van belang om te weten dat mocht u betrokken zijn in een geschil met bijvoorbeeld uw (ex-)werkgever, u vaak het recht heeft uw eigen advocaat te kiezen. Vrije advocaatkeuze geldt namelijk in alle gevallen waarin een (gerechtelijke) procedure wordt gestart. Het maakt daarbij niet uit of voor het starten van die (gerechtelijke) procedure de vertegenwoordiging door een advocaat verplicht is.

Wet werk en zekerheid en vrije advocaatkeuze

De komst van de Wet werk en zekerheid heeft ervoor gezorgd dat per 1 juli 2015 het nodige is veranderd in het arbeidsrecht. Veranderingen die ook gevolgen hebben voor u als werknemer. Nieuw is namelijk dat in de wet strikte termijnen zijn opgenomen waarbinnen u als werknemer in actie moet komen indien u nog bepaalde gelden van uw (ex-)werkgever te goed heeft dan wel wilt opkomen tegen een aan u gegeven ontslag. Het is namelijk niet meer mogelijk om uw rechten veilig te stellen zonder een (gerechtelijke) procedure. In die gevallen geldt nu dus ook het recht op vrije advocaatkeuze. Onderstaand treft u een opsomming aan van enkele gevallen waar u aan kunt denken.

Is de aanzegboete niet betaald? 

Als uw (ex-)werkgever ten onrechte niet uiterlijk één maand voor het einde van een tijdelijke arbeidsovereenkomst van ten minste zes maanden, de schriftelijke aanzegging heeft gedaan dan moet de werkgever aan u een aanzegboete betalen. In dat geval zult u binnen twee maanden na het einde van de arbeidsovereenkomst via een verzoekschrift bij de kantonrechter een verzoek moeten indienen tot toekenning van die vergoeding. Doet u dat niet of te laat dan vervalt uw recht op een vergoeding.

 

Is de transitievergoeding niet betaald?

Wordt uw arbeidsovereenkomst na ten minste twee jaar op initiatief van uw (ex-) werkgever niet verlengd of beëindigd? En is dat einde geen gevolg van ernstig verwijtbaar handelen aan uw zijde? Dan heeft u recht op de transitievergoeding. Alle procedures die te maken hebben met de (non)betaling van de transitievergoeding moeten door u als werknemer worden gestart met een verzoekschrift binnen drie maanden na de einddatum van uw arbeidsovereenkomst. Doet u dat niet of te laat dan vervalt uw recht op een vergoeding.

 

Bent u op staande voet ontslagen?                                                                     

In het geval u wordt geconfronteerd met een ontslag op staande voet, kunt u niet meer volstaan met een buitengerechtelijke vernietiging van dat ontslag. U moet in dat geval binnen twee maanden na de ontslagdatum een verzoekschrift hebben ingediend bij de kantonrechter waarin u vernietiging verzoekt van de door uw werkgever gedane opzegging. Zorg dat u tijdig aan de bel trekt. In het geval u te laat bent, verspeelt u uw kansen op vernietiging van het ontslag dan wel uw recht op een eventuele vergoeding.

 

Denkt u aan hoger beroep of cassatie?                 

Bent u het niet eens met de uitspraak van een kantonrechter of het gerechtshof? In dat geval kunt u in veel gevallen in hoger beroep of cassatie gaan van die uitspraak. Let op: u heeft slechts drie maanden de tijd om hoger beroep of cassatie in te stellen bij het gerechtshof of de Hoge Raad.

 

Meer informatie?                                                                                                  

Zoals u kunt zien, zijn de termijnen zeer strikt en moet u snel in actie komen. Het recht op vrije advocaatkeuze brengt met zich mee dat u in veel gevallen uw eigen gespecialiseerde advocaat kunt kiezen. Ook indien u voor rechtsbijstand verzekerd bent, adviseren wij u direct bij ons aan de bel te trekken bij een probleem met uw werkgever. In veel gevallen kunnen wij, de arbeidsrechtadvocaten van RWV Advocaten, uw belangen behartigen zonder dat er voor u extra kosten aan verbonden zijn.