Na de invoering van de WWZ zijn er diverse uitspraken door kantonrechters en het hof gewezen waarin is bepaald dat u als werkgever niet verplicht bent een slapend dienstverband te beëindigen. Toch oordeelt het Scheidsgerecht Gezondheidszorg nu anders. Zij verwijst naar de Wet compensatie transitievergoeding die er vanaf 1 april 2020 met terugwerkende kracht voor zorgt dat u de transitievergoeding, die u voldoet bij een beëindiging wegens langdurige arbeidsongeschiktheid, vergoed krijgt. Waar doet u nu verstandig aan als werkgever? Dienstverband beëindigen en straks compensatie vragen of vasthouden aan de eerder gedane uitspraken?

Slapend dienstverband hoeft niet te worden beëindigd

Als een werknemer langer dan 104 weken ziek is en u beëindigt zijn arbeidscontract niet, is sprake van een slapend dienstverband. U en de meeste werkgevers kiezen ervoor om deze slapende dienstverbanden in stand te houden, zodat u dan geen transitievergoeding verschuldigd bent. ‘Onfatsoenlijk’ noemt Minister Asscher het, maar nu er geen sprake is van ernstig verwijtbaar handelen door u als werkgever, bent u niet verplicht het dienstverband te beëindigen.

Scheidsgerecht Gezondheidszorg oordeelt dat slapend dienstverband wel moet worden beëindigd en verwijst naar Wet compensatie transitievergoeding

Toch oordeelde het Scheidsgerecht Gezondheidszorg in een uitspraak van 27 december 2018 dat de werkgever het slapend dienstverband diende op te zeggen. De zaak betrof een werknemer die al drie jaar ziek was en een IVA uitkering ontving. De werkgever wilde het dienstverband echter niet beëindigen, aangezien hij dan een transitievergoeding moest voldoen. De werknemer bleef dus slapend in dienst.

Nu de werknemer zo ernstig ziek was en dus nog maar kort te leven had, verplichtte het scheidsgerecht de werkgever op grond van goed werkgeverschap om tot beëindiging van het slapend arbeidsverband over te gaan. Het niet willen voldoen van de transitievergoeding was volgens het scheidsgerecht geen geldige reden, aangezien de werkgever de transitievergoeding met de komst van de Wet compensatie transitievergoeding vergoed krijgt. Hoe zit dat precies?

Wet compensatie transitievergoeding

Op grond van de Wet compensatie transitievergoeding, die per 1 april 2020 in werking treedt, krijgt u als werkgever de transitievergoeding, die u voldoet bij een beëindiging wegens langdurige arbeidsongeschiktheid, gecompenseerd door het UWV vanuit het Werkloosheidsfonds. De compensatiewet geeft met terugwerkende kracht aanspraak op compensatie van transitievergoedingen die sinds juli 2015 zijn betaald. Echter, het bedrag aan transitievergoeding dat is opgebouwd in de periode dat het slapend dienstverband is voortgezet, wordt niet gecompenseerd.

Het Scheidsgerecht Gezondheidszorg geeft in haar uitspraak aan dat de compensatiewet het laten voortbestaan van slapende dienstverbanden na twee jaar ziekte moet tegengaan. Dat staat echter niet in de memorie van toelichting van de wet.

Wat kunt u nu als werkgever het beste doen?

Het feit dat u als werkgever de transitievergoeding gecompenseerd kan krijgen, wijzigt in mijn ogen niets aan de huidige jurisprudentie van de arbeidsrechters. Zij oordeelden dat u als werkgever niet verplicht bent om het dienstverband te beëindigen. Toch snap ik dat u twijfelt door de uitspraak van het Scheidsgerecht Gezondheidszorg. Ik vermoed overigens dat er spoedig procedures zullen volgen bij de kantonrechter. En dan ben ik benieuwd of ook de kantonrechter de werkgever zal verplichten het slapend dienstverband te beëindigen. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet.

Wat te doen met langdurige zieke werknemers?

Heeft u ook werknemers die langdurig ziek zijn of met een slapend dienstverband in dienst en wilt u weten wat u het beste kunt doen? Neem contact op met mij of een van de overige arbeidsrechtspecialisten. Wij maken een beoordeling en adviseren u.