Als er een turboliquidatie plaatsvindt, wordt u daar als crediteur pas achteraf over geïnformeerd. U kunt dan nog maar weinig beginnen als u het niet met de turboliquidatie eens bent of misbruik ervan vermoedt. Dat moet anders, geeft minister Sander Dekker in een brief aan de Tweede Kamer van 7 oktober 2019 aan. Er moet volgens hem een betere rechtsbescherming van crediteuren in turboliquidaties komen.

Wat is een turboliquidatie?

Een turboliquidatie is – simpel gezegd – het uitschrijven van de vennootschap uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, zonder dat vereffening plaats vindt. Dit vanwege het feit dat er geen activa meer zijn, maar slechts schulden. De mogelijkheid tot turboliquidatie is in 1994 ingevoerd om misbruik van lege rechtspersonen te voorkomen en het handelsregister te kunnen schonen van inactieve rechtspersonen.

In het artikel “Turbo-liquidatie of faillissement: wat wordt het?” behandelde ik een aantal uitspraken waarin een curator in verzet ging tegen het faillissement waarin hij werd aangesteld. In dit artikel beschreef ik ook de nodige kritiek op de uitspraken. Een belangrijk punt van kritiek was de omstandigheid dat een kwaadwillende bestuurder met een turboliquidatie op vrij eenvoudige wijze van een vennootschap kan afkomen. Als hij de vennootschap heeft leeg gehaald, zijn er slechts schulden en kan worden geopteerd voor een turboliquidatie. Zorgen over eventueel misbruik van de mogelijkheid tot turboliquidatie spitsen zich dan vooral toe op de situaties waarin een boedel met schulden wordt achtergelaten.

Toch nog faillissement aanvragen?

U kunt als crediteur weliswaar nog het faillissement van de geliquideerde vennootschap aanvragen of heropening van vereffening verzoeken, maar dan moet u aannemelijk maken dat er een bate is. Die bate kan ook bestaan uit een claim vanwege onrechtmatig handelen door het bestuur. Dit is voor u als crediteur vaak zeer lastig aan te tonen.

Turboliquidatie dient aan strengere voorwaarden te voldoen

Minister Sander Dekker heeft in zijn brief van 7 oktober 2019 aan de Tweede Kamer aangegeven dat de bescherming van crediteuren bij een turboliquidatie verbetering behoeft. ‘Crediteuren worden bij turboliquidaties niet vooraf geïnformeerd en raken daardoor pas veel later op de hoogte van ‘het verdwijnen van een rechtspersoon’.

'Een andere praktische belemmering voor crediteuren is daarnaast dat de relevante (verantwoordings)informatie ontbreekt. Zo hoeft het bestuur geen eindverantwoording af te leggen, bijvoorbeeld door het deponeren van een slotbalans’, aldus de minister.

U heeft als crediteur geen actueel beeld over de financiële stand van zaken op het moment van de liquidatie waardoor onduidelijk is waar u aan toe bent. Hierdoor kan misbruik te gemakkelijk onopgemerkt blijven.

Reden te meer voor de minister om te streven naar een bredere bekendmaking en de verbetering van de toegankelijkheid van verantwoordingsinformatie. De minister verwacht in de loop van 2020 een voorontwerp voor wetswijziging ter advies aan te bieden met (ten minste) de volgende maatregelen/wijzigingen:

  • Het bestuur wordt verplicht tot het opstellen en deponeren van een slotbalans. Bij deze slotbalans dient het bestuur een bestuursverklaring af te geven waarom baten ontbreken. Indien van toepassing worden deze stukken vergezeld van een slotuitdelingslijst. De slotbalans heeft betrekking op het boekjaar van de turboliquidatie en moet worden gedeponeerd bij het handelsregister;
  • Het bestuur moet zorgdragen voor een algemene bekendmaking van de turboliquidatie (ontbinding zonder vereffening). Bij deze bekendmaking moet worden aangegeven dat de slotbalans en de jaarrekeningen ter inzage liggen bij het handelsregister;
  • Voor het uitschrijven van de rechtspersoon in het handelsregister, moeten de jaarrekeningen over alle eerdere boekjaren openbaar zijn gemaakt, tenzij daarvoor een ontheffing geldt.

Doet u zaken met een bedrijf in moeilijkheden of verkeert uw bedrijf zelf in moeilijkheden: laat u adviseren!

Heeft u zelf, of een partij waar mee u zaken doet, te maken met een dreigende faillissementssituatie: laat u door ons adviseren over de te volgen weg. Wij hebben veel ervaring met dergelijke kwesties en kunnen, samen met u, de meest geschikte route uitstippelen.