Nu de economie langzamerhand weer opkrabbelt, zijn de verwachtingen rondom het aantal overname- en fusieactiviteiten hoog. Een reden te meer voor u als ondernemer om goed op te hoogte te zijn van de bevoegdheden die de ondernemingsraad (or) heeft bij een te sluiten fusie of overname. Wat zijn de bevoegdheden van de or en welke beroepsmogelijkheden zijn er op het moment dat u de geldende procedures niet naleeft.

Wat zijn de bevoegdheden van de ondernemingsraad?

De or heeft op grond van de wet een adviesrecht ten aanzien van onder andere voorgenomen besluiten tot een overname of een fusie. U zult als ondernemer de or moeten informeren over de mogelijke gevolgen die dat besluit zal hebben voor de in de onderneming werkzame personen. Op u rust de verplichting om het voorgenomen besluit schriftelijk aan de or voor te leggen en het advies op een zodanig tijdstip te vragen dat het advies van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit. Let op: vaak wordt de eerste stap in een fusie- of overnametraject gezet met het tekenen van een intentieverklaring. Veelal heeft de or dan ook daarover al adviesrecht.

Welke informatie dient u aan de ondernemingsraad te verstrekken?

Als ondernemer bepaalt u in eerste instantie zelf welke informatie u aan de or verstrekt, maar de or kan vervolgens ook zelf informatie bij u opvragen. Op basis van de wet zult u namelijk desgevraagd alle inlichtingen en gegevens aan de or moeten verstrekken die hij voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft. De enige reden dat u niet hoeft te voldoen aan een informatieverzoek van de or is als u kunt motiveren dat de gevraagde gegevens niet van betekenis zijn voor het geven van het advies en het nemen van het besluit.

U wordt een aantal handvatten geboden om te bepalen hoe ver u moet gaan in het verstrekken van informatie.

  1. Impact positie werknemers; u hoeft uitsluitend informatie te verstrekken over de gevolgen die naar verwachting mogelijk een impact hebben op de positie van de in de onderneming werkzame personen.
  2. Periode; u dient de korte termijn plannen van u dan wel de koper, oftewel de plannen voor het eerste jaar op zijn minst kenbaar te maken aan de or.
  3. Stadium plannen; de verplichting om informatie te verstrekken over uw plannen dan wel de plannen van de koper wegen zwaarder naarmate de plannen concreter zijn.

Wanneer kan de ondernemingsraad beroep instellen?

De or kan in twee gevallen beroep instellen bij de Ondernemingskamer:

  1. Als het door u genomen besluit niet in overeenstemming is met het advies van de or. Hieronder valt ook het geval waarin u ten onrechte geen advies heeft gevraagd.
  2. er feiten of omstandigheden bekend worden die, waren zij bij de or bekend geweest ten tijde van het uitbrengen van zijn advies, aanleiding zijn om dat advies niet uit te brengen zoals het is uitgebracht.

Het beroep moet binnen een maand worden ingesteld nadat de or van het besluit op de hoogte is gesteld. Indien u het besluit heeft genomen ondanks dat de or negatief heeft geadviseerd, dient de uitvoering van het betreffende besluit opgeschort te worden totdat de maand waarin beroep kan worden ingesteld is verstreken. Overleg met de or kan in een dergelijk geval zeker een uitkomst voor u bieden. De or kan namelijk afstand doen van deze opschortingstermijn zodat u bijvoorbeeld bij een negatief advies – waarbij u weet dat geen beroep zal worden ingesteld door de or – direct kunt doorpakken.

Vertrouwelijke informatie? Leg de ondernemingsraad geheimhouding op

In een eventuele beroepsprocedure worden de procedurele voorschriften uit de wet streng getoetst. De inhoud van het besluit wordt in beginsel slechts marginaal getoetst. Het advies aan u is dan ook in ieder geval te voldoen aan alle procedurele voorschriften en in dat kader eerder te veel dan te weinig informatie aan de or te verstrekken. Uiteraard is het daarbij wel van belang dat de or de vertrouwelijkheid garandeert. Het is dan ook zeker te adviseren om de or geheimhouding op te leggen.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over de bevoegdheden van de or bij fusies en overnames of over de bevoegdheden van de or in het algemeen? Neem gerust contact met mij op of een van de overige arbeidsrechtspecialisten.