Maakt u als werkgever werk van de gezondheid, betrokkenheid en ontwikkeling van uw werknemers, dan zult u daar later de vruchten van plukken. Werknemers zullen in dat geval namelijk meer plezier hebben in hun werk, minder vaak ziek zijn en een hogere productiviteit leveren. In dat kader is het belangrijk om te weten dat er een subsidie vanuit de overheid beschikbaar is gesteld voor u als MKB-werkgever ten aanzien van initiatieven gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen van uw werknemers: de SLIM-regeling.

Activiteiten die in aanmerking komen voor de SLIM-subsidie

Op basis van de SLIM-regeling komen de volgende vier, door u als werkgever te ontplooien activiteiten, voor subsidie in aanmerking:

  1. de doorlichting van uw onderneming uitmondend in een opleidings- of ontwikkelplan;
  2. het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen ten behoeve van uw werknemers;
  3. het ondersteunen en begeleiden bij het ontwikkelen of invoeren van een methode in de onderneming die uw werknemers stimuleert hun kennis verder te ontwikkelen;
  4. het bieden van praktijkleerplaatsen.

In het webinar Duurzame inzetbaarheid van werknemers. Deel 2: De vermogensmonitor en subsidie staat Margriet Glas, adviseur duurzame inzetbaarheid en mediator bij DIT Perspectief en met wie wij veel samenwerken, stil bij de activiteiten die vallen onder sub 1: het doorlichten van uw onderneming uitmondend in een opleidings- of ontwikkelplan.

Subsidiabele kosten en hoogte subsidie voor het MKB

Voor de activiteiten genoemd onder 1, 2 en 3 geldt dat de directe loonkosten van uw bij het project betrokken medewerkers én de externe kosten voor de uitvoering van het project subsidiabel zijn.

Een subsidie wordt verstrekt voor de kosten van een externe adviseur en voor de loonkosten van de werknemers die het project begeleiden (denk aan beleidsmedewerkers of het instructiepersoneel). Let op: er wordt geen subsidie verleend voor de loonkosten van de deelnemers aan de activiteiten en de daadwerkelijke opleidingskosten.

Voor het vaststellen van de hoogte van de subsidie wordt uitgegaan van het feit dat de kosten 15% hoger zijn in verband met gemaakte indirecte kosten.

Voor activiteit 4 geldt dat een tegemoetkoming wordt verstrekt naar rato van het aantal weken dat een leerling binnen uw bedrijf aanwezig is. Er geldt per leerling een maximum van € 2.700,= per jaar.

De subsidie die verstrekt wordt aan een MKB-onderneming per aanvraag is maximaal € 24.999,=. Voor landbouwbedrijven geldt een maximum van € 20.000,=. De subsidie bedraagt 60 tot 80% van de gemaakte kosten die voor subsidie in aanmerking komen. Om subsidie aan te kunnen vragen, moeten uw subsidiabele kosten minimaal € 5.000,= bedragen.

Wanneer kunt u de SLIM-subsidie aanvragen?

Een subsidieaanvraag kan twee keer per jaar ingediend worden. Voor u als MKB-werkgever geldt dat jaarlijks een aanvraag gedaan kan worden in maart en september. De eerst volgende aanvraagperiode loopt van 1 september tot en met 30 september 2020.

Wat moet u verder nog weten over de SLIM-subsidie?

  • Voordat u uw aanvraag indient, moet u zich registeren als aanvrager. Dit kan vanaf twee weken voor de aanvraagperiode.
  • Schakelt u een externe deskundige in en hanteert deze deskundige een uurtarief dat hoger ligt dan € 125,= excl. BTW dan moet u of drie offertes meesturen of aantonen dat u een open aanbestedingsprocedure hebt gevolgd.
  • Voor de afhandeling van de aanvragen staat een tijdvak van achttien weken.
  • De activiteit moet uiterlijk binnen drie maanden na toekenning van de subsidie starten en moet binnen twaalf maanden afgerond zijn. Wordt de aanvraag in de eerste week van september ingediend? Dan moet er met de activiteit gestart worden in de periode januari tot en met maart daaropvolgend.. In dit voorbeeld is rekening gehouden met een afhandeltijd van de aanvraag van 18 weken.
  • Er worden geen voorschotten verleend. Pas na afloop van de activiteit kunt u uw einddeclaratie indienen.

Wilt u weten of u voor uw activiteiten de SLIM-subsidie kunt aanvragen of heeft u hulp nodig bij de aanvraag?

Neem gerust contact op met mij of een van de andere arbeidsrechtspecialisten van RWV. Wij adviseren u graag. Ook als u andere vragen heeft over de SLIM-regeling of de duurzame inzetbaarheid van uw werknemers.