Uw zieke werknemer wil graag op vakantie. Hoe zit het dan precies met het opnemen van vakantiedagen tijdens zijn ziekte? Of uw werknemer wordt juist ziek tijdens zijn vakantie? Hoe gaat u daar als werkgever mee om? Wat is het gevolg van de ziekte op de vakantiedagen van uw werknemer? In dit artikel leest u meer over de regels rondom ziekte en vakantie.

Uw werknemer is ziek maar wil op vakantie

Uit de praktijk blijkt dat er onduidelijkheid bestaat over het opnemen van vakantiedagen door zieke werknemers. Zoals u weet verwerven ook zieke werknemers bij een fulltime dienstverband minimaal 20 vakantiedagen per jaar. Hier staat tegenover dat ook zieke werknemers vakantie kunnen opnemen. Sterker nog, om vooral bij langdurig zieke werknemers een stuwmeer van eventuele vakantiedagen te voorkomen, heeft u er alle reden toe het opnemen van vakantiedagen te stimuleren en hen te informeren over hun vakantierechten. Om te voorkomen dat de vakantie een negatieve invloed heeft op de genezing van de werknemers, wordt wel aangeraden de vakantie vooraf af te (laten) stemmen met de arboarts.

Wettelijke vakantiedagen zieke werknemer vervallen

Let wel op. Ook voor zieke werknemers geldt de hoofdregel dat de wettelijke vakantiedagen na zes maanden, na het kalenderjaar waarin zij zijn verworven, komen te vervallen. Hiervoor is wel nodig dat u als werkgever uw werknemers herhaaldelijk schriftelijk informeert over het aanstaande verval van hun vakantiedagen en het belang benadrukt deze dagen tijdig op te nemen. Uitzondering op de hoofdregel is dat de dagen niet vervallen als de werknemer zo ziek is geweest dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn vakantiedagen op te nemen.

Voor bovenwettelijke vakantiedagen – dit zijn de dagen die een werknemer extra krijgt, bovenop het wettelijk minimum aantal vakantiedagen – geldt in tegenstelling tot het voorgaande dat deze verjaren vijf jaar na afloop van het jaar waarin de vakantiedagen zijn ontstaan.

Opnemen van vakantiedagen door uw zieke werknemer

Neemt uw zieke werknemer vakantie op, dan neemt hij hetzelfde aantal vakantie-uren op als wanneer hij niet ziek zou zijn geweest. Dit is ook het geval als uw werknemer nog slechts gedeeltelijk werkzaam is. Daar staat tegenover dat u over die dag ook 100% van zijn loon betaalt. Dit is dus ook het geval als uw werknemer tijdens zijn ziekte niet zijn volledige loon betaald krijgt.

Uw werknemer wordt ziek tijdens zijn vakantie

Het kan ook zo zijn dat uw werknemer ziek wordt tijdens zijn vakantie. In dat geval kan het voorkomen dat uw werknemer zich bij u ziekmeldt. Is of wordt niet overeengekomen dat ook in dat geval alsnog vakantiedagen worden afgeschreven, dan worden de vakantiedagen waarop de werknemer ziek is in principe omgezet in ziektedagen. Ook in dat geval is het niet aan u, maar aan een arts om de ziekte te beoordelen. Nu een fysieke afspraak bij de eigen arboarts tijdens vakantie vaak niet mogelijk is, wordt aangeraden om in uw verzuimreglement regels op te nemen die gelden voor de situatie dat een werknemer ziek wordt tijdens zijn vakantie. U wilt immers ook dan de werknemer kunnen (laten) controleren om er zeker van te zijn dat hij daadwerkelijk ziek is en er over die periode dus geen vakantiedagen kunnen worden afgeschreven.

Meer weten over ziekte en vakantie?

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel of kunt u ondersteuning gebruiken bij het opstellen of aanpassen van uw verzuimreglement? Neemt u dan gerust contact op met mij of een van de andere arbeidsrechtadvocaten.