MENU

Statutair directeur

De statutair directeur heeft een bijzondere positie, (mede) omdat hij met de onderneming zowel een vennootschapsrechtelijke als een arbeidsrechtelijke betrekking heeft. Ook is bijzonder dat bij de benoeming en het ontslag van de statutair directeur aspecten van het medezeggenschapsrecht een rol spelen. Kortom, de statutair directeur verdient bijzondere aandacht. 

De bijzondere positie van een statutair directeur moet al vóór zijn benoeming worden erkend.
Zo mag niet over het hoofd worden gezien dat de algemene vergadering van aandeelhouders een (schriftelijk) benoemingsbesluit moet nemen. Ook de inhoud van de schriftelijke arbeidsovereenkomst van de statutair directeur moet recht doen aan zijn bijzondere positie. 

Bij een eventueel ontslag dient een complex traject te worden gevolgd, waarbij verschillende materiële en formele (wettelijke) normen in acht moeten worden genomen. Afwijking van de wettelijk uitgestippelde ontslagroute kan ertoe leiden dat een ontslag vernietigbaar is of de statutair directeur recht heeft op een hogere ontslagvergoeding. Het is daarom zowel voor beide partijen van belang om in een vroeg stadium op de hoogte te zijn van de wederzijdse rechten en plichten. In veel gevallen kan zo een confrontatie bij de rechter worden voorkomen. 

Wat kunnen wij voor jou betekenen? 

RWV Advocaten adviseert zowel ondernemingen als statutair bestuurders over de complexe regelgeving op dit rechtsgebied. Aan het begin van de rit bijvoorbeeld door het opstellen van de arbeidsovereenkomst en aan het einde van de rit door de onderneming of de statutair directeur bij te staan tijdens de onderhandeling over de voorwaarden van een beëindigingsregeling of tijdens een ontslagprocedure. 

RWV Advocaten is er voor jou!

© 2022 RWV