MENU

Pensioen


De Wet Verevening Pensioenrechten bij scheiding (Wet VPs) bepaalt dat de tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioenaanspraken moeten worden gedeeld. De wet gaat uit van een standaardregeling voor de verevening. Van de wettelijke regeling voor pensioenverevening mag worden afgeweken. Echtgenoten kunnen in hun huwelijkse voorwaarden al opnemen dat zij de toepasselijkheid van de Wet VPs uitsluiten. In dat geval hoeft aan het einde van het huwelijk geen verevening plaats te vinden. 

Stappenplan scheiding

Als de wet wel van toepassing is, kan afgeweken worden van de standaardregeling. Zo kan gekozen worden voor conversie, waarbij het aandeel in het ouderdomspensioen en de eventuele waarde van het (bijzonder) partnerpensioen omgezet worden in een eigen recht op ouderdomspensioen voor de gewezen echtgenoot. Ook kan worden gekozen voor een andere dan een 50-50 verdeling van de pensioenaanspraak of voor afkoop.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Onze specialisten kunnen u adviseren over de mogelijke (fiscale) consequenties van afwijkende afspraken. Zo nodig kunnen wij een van onze gelieerde pensioendeskundigen inschakelen. Wanneer er sprake is van pensioenopbouw in eigen beheer van een ondernemer, adviseren wij u altijd samen met een actuaris/pensioendeskundige.

Veel mensen weten niet dat de wet ook het recht op nabestaandenpensioen regelt. Helaas is sinds enige jaren het recht op nabestaandenpensioen in veel gevallen op risicobasis verzekerd en vervalt het recht op nabestaandenpensioen na een scheiding. Om er zeker van te zijn hoe in het geval van vooroverlijden van uw gewezen echtgenoot uw nabestaandenpensioen geregeld is, is het aan te raden altijd navraag te doen bij de pensioenverzekeraar.

© 2020 RWV