MENU

Pensioen en scheiding

Als u gaat scheiden, dan is het onderwerp pensioen belangrijk. U moet namelijk beslissen wat u met het opgebouwde pensioen wilt doen. Niet alleen het ouderdomspensioen, maar ook het (bijzonder) partnerpensioen en eventueel bijzonder nabestaandenpensioen. 

Ouderdomspensioen

Als u in loondienst bent (geweest), dan hebt u ongetwijfeld ouderdomspensioen opgebouwd. De Wet Verevening Pensioenrechten bij scheiding (Wet VPs) bepaalt dat de tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioenaanspraken moeten worden gedeeld. De wet gaat uit van een standaardregeling voor de verevening. Van de wettelijke regeling voor pensioenverevening mag worden afgeweken. U kunt in hun huwelijkse voorwaarden al opnemen dat u de toepasselijkheid van de Wet VPs uitsluit. In dat geval hoeft bij een scheiding geen verevening plaats te vinden.

Het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd, wordt verevend. Als u dat wilt, dan moeten de pensioenuitvoerders daar de opdracht toe krijgen. Let wel, er zijn termijnen verbonden aan het doorgeven van de wens tot verevening. Laat u dus goed inlichten tijdens uw scheidingstraject. 

Het kan ook zo zijn dat u afstand doet van verevening, maar dat moet dan wel in overleg met uw partner gebeuren. 

Ouderdomspensioen dat voor het huwelijk is opgebouwd, valt buiten de wet. Het is wel mogelijk hierover afspraken te maken met uw ex-partner in het echtscheidingsconvenant. Bijvoorbeeld over de periode dat u ongehuwd samenwoonde.

Wilt u niet verevenen? Er zijn andere opties

Er kan afgeweken worden van de standaardregeling. Zo kan gekozen worden voor conversie, waarbij het aandeel in het ouderdomspensioen en de eventuele waarde van het (bijzonder) partnerpensioen omgezet worden in een eigen recht op ouderdomspensioen voor de gewezen echtgenoot. Ook kan worden gekozen voor een andere dan een 50-50 verdeling van de pensioenaanspraak of voor afkoop.

Kortom, er zijn vele opties mogelijk. Laat u goed inlichten, zodat u daarna een weloverwogen keuze kunt maken.

Bijzonder nabestaandenpensioen

Nabestaandenpensioen is er niet alleen voor de achterblijvende partner, maar ook voor eventuele kinderen als deze nog minderjarig zijn. Het deel voor de kinderen heet dan wezenpensioen. Nabestaandenpensioen geldt vanaf het moment van overlijden.

Als u gaat scheiden, dan vervalt in principe het recht op nabestaandenpensioen, tenzij tijdens het huwelijk nabestaandenpensioen op kapitaalbasis is opgebouwd. Na een scheiding wordt dit pensioen een bijzonder nabestaandenpensioen genoemd. Dit pensioen bestaat uit het bedrag dat is opgebouwd tijdens het huwelijk. U hebt dus geen recht meer op het geld dat na de scheiding opzij is gezet.

Helaas is sinds enige jaren het recht op nabestaandenpensioen in veel gevallen op risicobasis verzekerd en vervalt het recht op nabestaandenpensioen na een scheiding. Doe, om er zeker van te zijn hoe in het geval van vooroverlijden van uw gewezen echtgenoot uw nabestaandenpensioen geregeld is, navraag bij de pensioenverzekeraar.

Bijzonder partnerpensioen

Dan hebben we ook nog het bijzonder partnerpensioen. Daarvoor is het van belang om te weten of er partnerpensioen is opgebouwd. Dit kan per pensioenregeling verschillen. 

Het partnerpensioen is in principe een uitkering dat u ontvangt als uw partner overlijdt. Uw partner moet dan wel deelnemer zijn van een pensioenfonds. Het partnerpensioen is een levenslange uitkering en bedraagt maximaal 70% van het opgebouwde pensioen. Het partnerpensioen is dus bedoeld voor de nabestaande partner van een overleden persoon, maar in veel gevallen geldt dit ook voor de ex-partner, maar dan wordt het bijzonder partnerpensioen genoemd. 

Samenwonenden kunnen niet altijd automatisch aanspraak maken op het partnerpensioen. Zo moet u onder anderen een samenlevingscontract laten opstellen en u moet uw partner aanmelden als begunstigde bij uw pensioenfonds. De regels verschillen per pensioenfonds, dus laat u goed voorlichten.

Als er partnerpensioen is opgebouwd, heeft de ex-partner recht op het deel dat is opgebouwd tot aan de echtscheiding. Dit geldt ook voor het partnerpensioen in de periode dat u nog niet was getrouwd als u elkaar als begunstigde heeft genoteerd. 

Gaat u scheiden en vraagt u zich af hoe het met uw pensioen zit?

Onze echtscheidingsadvocaten kunnen u adviseren over de mogelijke (fiscale) consequenties van afwijkende afspraken. Zo nodig kunnen wij een van onze gelieerde pensioendeskundigen inschakelen. Wanneer er sprake is van pensioenopbouw in eigen beheer van een ondernemer, adviseren wij u altijd samen met een actuaris/pensioendeskundige.

Onderneem tijdig actie! 

Het is belangrijk dat u uw echtscheiding binnen twee jaar nadat de echtscheiding is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand, meldt aan de pensioenuitvoerder. Ook als u niet overgaat tot verevening. U moet daarvoor het formulier ‘Mededeling van scheiding in verband met de verdeling van ouderdomspensioen’ gebruiken. Stel dat u niet binnen twee jaar meldt dat u bent gescheiden, dan kan het zomaar zo zijn dat uw pensioenuitvoerder niet meer wil meewerken aan de verevening. 

Download ons Stappenplan scheiding

Een scheiding is een ingrijpende gebeurtenis in een mensenleven, maar is ook de start van een nieuw bestaan. Om een nieuwe start te kunnen maken, is het belangrijk om de relatie op verantwoorde wijze af te sluiten. Zonder goed einde immers geen goed begin. Daarom voor u een stappenplan om uw relatie stap voor stap af te sluiten. 

Pensioen en scheiding, stappenplan scheiding
© 2022 RWV