MENU

Pensioen en scheiding

De Wet Verevening Pensioenrechten bij scheiding (Wet VPs) bepaalt dat de tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioenaanspraken moeten worden gedeeld. De wet gaat uit van een standaardregeling voor de verevening. Van de wettelijke regeling voor pensioenverevening mag worden afgeweken. U kunt in hun huwelijkse voorwaarden al opnemen dat u de toepasselijkheid van de Wet VPs uitsluit. In dat geval hoeft bij een scheiding geen verevening plaats te vinden. 

Als de wet wel van toepassing is, kan afgeweken worden van de standaardregeling. Zo kan gekozen worden voor conversie, waarbij het aandeel in het ouderdomspensioen en de eventuele waarde van het (bijzonder) partnerpensioen omgezet worden in een eigen recht op ouderdomspensioen voor de gewezen echtgenoot. Ook kan worden gekozen voor een andere dan een 50-50 verdeling van de pensioenaanspraak of voor afkoop.

Recht op nabestaandenpensioen

Maar wist u dat de wet ook het recht op nabestaandenpensioen regelt? Helaas is sinds enige jaren het recht op nabestaandenpensioen in veel gevallen op risicobasis verzekerd en vervalt het recht op nabestaandenpensioen na een scheiding. Doe, om er zeker van te zijn hoe in het geval van vooroverlijden van uw gewezen echtgenoot uw nabestaandenpensioen geregeld is, navraag bij de pensioenverzekeraar.

Gaat u scheiden en vraagt u zich af hoe het met uw pensioen zit?

Onze echtscheidingsadvocaten kunnen u adviseren over de mogelijke (fiscale) consequenties van afwijkende afspraken. Zo nodig kunnen wij een van onze gelieerde pensioendeskundigen inschakelen. Wanneer er sprake is van pensioenopbouw in eigen beheer van een ondernemer, adviseren wij u altijd samen met een actuaris/pensioendeskundige.

Download ons Stappenplan scheiding

Een scheiding is een ingrijpende gebeurtenis in een mensenleven, maar is ook de start van een nieuw bestaan. Om een nieuwe start te kunnen maken, is het belangrijk om de relatie op verantwoorde wijze af te sluiten. Zonder goed einde immers geen goed begin. Daarom voor u een stappenplan om uw relatie stap voor stap af te sluiten. 

Pensioen en scheiding, stappenplan scheiding
© 2021 RWV