MENU

Privacyrecht

Het privacyrecht is een rechtsgebied dat altijd in beweging is en met de dag belangrijker wordt. Dit heeft onder meer te maken met de voortdurende ontwikkeling van de informatietechnologie. De informatietechnologie zorgt ervoor dat er tal van mogelijkheden zijn om gegevens van (potentiële) klanten, arbeidskrachten en relaties te verwerken. Betreffen deze gegevens persoonsgegevens, dan dient u zich te houden aan de daarvoor geldende regels. Deze regels zijn vastgelegd in de per 25 mei 2018 van kracht geworden Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  

Stappenplan AVG

U heeft waarschijnlijk heel wat maatregelen moeten treffen om aan de bepalingen uit de AVG te voldoen. En als u dit nog niet heeft gedaan, dan is het verstandig dit alsnog snel te doen. De boetes die de Autoriteit Persoonsgegevens geeft zijn niet mals. Ze kunnen oplopen tot wel € 20 miljoen of 4% van de wereldwijde jaaromzet van een organisatie. Daarnaast kan de mogelijke negatieve publiciteit als gevolg van het schenden van de privacyregels reputatieschade tot gevolg hebben. Ons stappenplan  biedt u hulp om aan de bepalingen uit de AVG te voldoen! 

Voorkom dat een klacht wordt ingediend!

Naast de bevoegdheid van de Autoriteit Persoonsgegevens om uit eigen beweging onderzoek te doen, of op onderzoek uit te gaan nadat een tip is binnengekomen, zal zij de bij haar binnen gekomen klachten in behandeling nemen. Het staat iedere betrokkene vrij een klacht in te dienen wanneer het vermoeden bestaat dat de verwerking van zijn of haar eigen persoonsgegevens plaatsvindt in strijd met de regels uit de AVG.

De Autoriteit neemt binnengekomen klachten altijd klachten in behandeling. Wordt niet voldaan aan de regels uit de AVG, dan kan een boete gegeven worden of kan negatieve publiciteit het gevolg zijn.

Om te voorkomen dat klachten terecht worden ingediend, moet u de regels uit de AVG goed naleven. Onderdeel daarvan is dat u uitvoering geeft aan de rechten van betrokkenen. Op grond van de AVG heeft iedere betrokkene bepaalde rechten. Zo heeft de betrokkene het recht op inzage of het recht op gegevenswissing. Reageert u niet, niet tijdig of niet naar behoren op een verzoek van een betrokkene, dan kan dit een terechte klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens tot gevolg hebben.

Datalek melden onder de AVG

Sinds de inwerkingtreding van de AVG gelden er strengere regels met betrekking tot het datalekken. Wij helpen u graag om aan deze regels te voldoen en informeren u dan ook graag over de te nemen stappen op het moment dat een datalek zich voordoet. 

Privacy & Personeel

Heeft u arbeidskrachten aan het werk? Dan heeft de AVG ook invloed op de verwerkingen die plaatsvinden van de gegevens van deze personen. Los van de regels die gelden op de alledaagse verwerkingen, dient u zich ervan bewust te zijn dat ook strenge regels gelden als het gaat om bijvoorbeeld de gegevensverwerking van zieke werknemers, het monitoren van personeel of het sollicitatieproces. Met de komst van de AVG zijn de regels aangescherpt. Om boetes en negatieve publiciteit te voorkomen, is het verstandig u te laten voorlichten.

Privacy & IT/ICT

Weet u dat de AVG ook invloed heeft op het gebruik van cookies? Dit komt door het feit dat natuurlijke personen in veel gevallen kunnen worden geïdentificeerd aan de hand van de cookies op hun computers, smartphones en tablets. Als het gaat om cookies zult u niet alleen de regels uit de AVG moeten naleven, ook moet u rekening houden met de Cookiewet. In de nabije toekomst komt daar waarschijnlijk de e-Privacyverordening bij. Wij adviseren u graag zodat u zonder het risico te lopen op een boete toch optimaal gebruik kunt maken van uw cookies.

Tot slot moet u zich realiseren dat de Nederlandse wet een spamverbod geldt. Dit betekent dat e-mails versturen met een commercieel doel niet zomaar mag. Wilt u weten welke regels er op dit gebied gelden? Wij helpen u graag

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Of we u nu moeten helpen bij het opstellen van een privacybeleid, een verwerkersovereenkomst, een cookiebalk, cookieverklaring of dat u nog hulp nodig heeft bij de invoering van de AVG, wij staan met ons AVG-team graag voor u klaar. 

© 2022 RWV