Bij het opstellen van uw algemene voorwaarden dient u rekening te houden dat deze duidelijk en begrijpelijk zijn geformuleerd. Als dat niet het geval is, dan kan het zo zijn dat de wederpartij een voor hem gunstigere betekenis aan de voorwaarden krijgt toegekend dan u voor ogen had. En dat wilt u natuurlijk niet. Om die reden leggen wij u in dit vierde deel uit wat u kunt doen om uw algemene voorwaarden duidelijk en begrijpelijk te formuleren.

Het belang van duidelijke en begrijpelijk algemene voorwaarden
 

Uw algemene voorwaarden stelt u eenzijdig vast en zijn daarom vrijwel altijd gericht op uw belang. Dit houdt in dat uw voorwaarden voor de consument of de onderneming waar u zaken mee doet, minder voordelig zijn. Daarom is de formulering van de bepalingen in de algemene voorwaarden aan regels gebonden. Deze regels beschermen de wederpartij tegen misbruik. 
 

Waar moet u op letten bij het opstellen van duidelijke en begrijpelijke algemene voorwaarden?
 

Bij overeenkomsten die u sluit met consumenten moet u er extra op letten hoe u de bedingen formuleert. De wet bepaalt namelijk dat bedingen in de algemene voorwaarden duidelijk en begrijpelijk geformuleerd moeten zijn.
Bij overeenkomsten met ondernemers geldt echter ook als uitgangspunt dat de voorwaarden duidelijk en begrijpelijk genoeg moeten zijn, alleen geldt hier een minder strenge maatstaf.
 

Of de algemene voorwaarden duidelijk en begrijpelijk zijn, is afhankelijk van de hoedanigheid van de partij waarmee u een overeenkomst aangaat. Over het algemeen moet bij het formuleren van de bepalingen rekening worden gehouden met het volgende:

 • De algemene voorwaarden moeten leesbaar zijn. Dit betekent dat de letters bijvoorbeeld niet zo klein mogen zijn dat dit redelijkerwijs niet leesbaar is.
 • U dient rekening te houden met de lengte van de zinnen en het gebruik van moeilijke woorden en vaktermen. De gemiddelde consument moet in staat zijn de tekst te begrijpen.
 • De voorwaarden moeten overzichtelijk zijn. Een set aan algemene voorwaarden van 200 pagina’s is niet reëel.
 • De voorwaarden moeten zijn opgesteld in een voor uw wederpartij begrijpelijke taal. Als u een overeenkomst aangaat met een niet-Nederlands sprekende partij, dient u hier rekening mee te houden. Over het algemeen geldt dat voorwaarden die zijn opgesteld in de taal waarin is onderhandeld, voldoende begrijpelijk zijn.
 • De bewoordingen van de bepalingen moeten worden aangepast aan de hoedanigheid van uw wederpartij.
  • Gaat u een overeenkomst aan met een consument, dan dient u er rekening mee te houden dat deze over beperkte kennis en informatie beschikt. Als algemeen uitgangspunt geldt dat de bepalingen voor een normaal geïnformeerde consument begrijpelijk moeten zijn.
  • Gaat u een overeenkomst aan met een ondernemer, dan wordt aangenomen dat beide partijen beschikken over bepaalde kennis en zijn de eisen minder streng. Echter, een kleine ondernemer met drie werknemers in dienst beschikt bijvoorbeeld over minder kennis en informatie dan een grote onderneming met honderden werknemers in dienst. 
    

Gevolgen van onduidelijke of onbegrijpelijke bepalingen in de algemene voorwaarden
 

Als bepalingen in de algemene voorwaarden niet duidelijk zijn, dan kan deze bepaling aan een rechter worden voorgelegd. De rechter zal zich dan buigen over de uitleg en kijkt hierbij naar de tekst van de bepaling, en ook naar de betekenis die partijen over en weer redelijkerwijs aan de bepaling mochten toekennen.

Welke van de twee zwaarder weegt, hangt af van de hoedanigheid van de contracterende partijen. Zo zal de rechter in het geval van handelsrelaties vaak meer belang hechten aan de specifieke bewoordingen van de bepalingen dan bij bijvoorbeeld een consumentenkoop.
 

Zijn de bepalingen in de algemene voorwaarden voor de consument niet begrijpelijk, dan prevaleert de voor de consument meest gunstige uitleg. In dat geval wordt dan aan een beding een andere betekenis toegekend dan u voor ogen had.

Een ander mogelijk gevolg van een onduidelijk beding is dat het beding wordt aangemerkt als onredelijk bezwarend en daarom buiten toepassing wordt gelaten. Beide situaties pakken voor u ongunstig uit. 
 

Algemene voorwaarden laten opstellen of controleren?
 

Heeft u nog geen algemene voorwaarden en wilt u graag een set algemene voorwaarden laten opstellen? Of heeft u al een set algemene voorwaarden, en wilt u weten of deze juridisch in orde is? Neem dan gerust contact met ons op. Aan de hand van de door u verstrekte informatie, leveren wij juridisch maatwerk en zorgen ervoor dat uw algemene voorwaarden aansluiten bij uw bedrijfsactiviteiten.

Eerder verschenen artikelen over het opstellen van algemene voorwaarden

Aan de hand van een aantal artikelen laten wij u zien hoe u de algemene voorwaarden in de praktijk dient te gebruiken.