Zodra het due diligence onderzoek is verricht en dit onderzoek voor u geen aanleiding geeft om de bedrijfsovername te heroverwegen, komt het belangrijkste document bij een overname aan bod: de koopovereenkomst. De exacte inhoud van een koopovereenkomst hangt af van vele factoren, waarbij de belangrijkste onderwerpen altijd zijn:

 • koopprijs en een eventuele earn-out regeling,
 • garanties,
 • vrijwaringen en
 • aansprakelijkheid.

Het lastige is dat uw belangen en die van de verkoper tegenstrijdig zijn en dus tot discussie leiden.

Overdracht van aandelen of activa passiva transactie in de koopovereenkomst

Afhankelijk van de uitkomsten van het due diligence-onderzoek, zult u een keuze hebben gemaakt over de wijze van koop. Heeft u daarbij gekozen voor een overdracht van aandelen, dan zal een share purchase agreement (ook wel SPA genoemd) worden opgesteld. Kiest u voor een overdracht van activa en/of passiva, dan zal de koop en verkoop in een asset purchase agreement (ook wel APA genoemd) worden vastgelegd.

Koopprijs en eventuele earn-out regeling in de koopovereenkomst

Het is uiteraard van belang wat in de koopovereenkomst wordt opgenomen ten aanzien van de koopprijs. Wordt de koopprijs in één termijn voor de levering voldaan, dan kan het bepaalde kort zijn.

In veel gevallen is dit echter niet het geval en staat de koopprijs:

 • op het moment van ondertekening van de overeenkomst nog niet vast (nu deze bijvoorbeeld afhankelijk is van het resultaat van het lopende boekjaar), ofwel
 • (bij een earn-out regeling) is (een gedeelte van) de koopprijs afhankelijk gesteld van de in de toekomst te behalen resultaten van het bedrijf.

Als koper kiest u veelal voor een earn-out regeling:

 1. als u wenst dat na de overname de sleutelfiguren van het bedrijf nog enige tijd betrokken blijven bij het bedrijf waarbij deze alsdan geprikkeld worden om zich maximaal in te (blijven) zetten voor het bedrijf
 2. als u de risico’s beter wilt spreiden, nu een deel van de koopprijs bij u achterblijft; o
 3. als de koopprijs is gebaseerd op toekomstverwachtingen die naar hun aard moeilijk zijn in te schatten.

Garanties, vrijwaringen en aansprakelijkheden in de koopovereenkomst

Bij het opstellen van een koopovereenkomst leiden de onderwerpen garanties, vrijwaringen en aansprakelijkheid vaak tot de meeste discussie. U moet het met de verkoper eens worden over onder meer:

 1. de garanties en vrijwaringen die door de verkoper worden verstrekt
 2. de termijn gedurende welke u een beroep kan doen op deze door de verkoper verstrekte garanties;
 3. of en op welke wijze alsdan de aansprakelijkheid van de verkoper eventueel wordt beperkt, zowel de maximale aansprakelijkheid als eventuele drempelbedragen (voor iedere individuele claim en voor gezamenlijke claims is er recht op vergoeding); en
 4. de invulling van het begrip schade (welke schade voor vergoeding in aanmerking komt bij een inbreuk op de garanties).

Ook hierbij geldt dat uw belangen en die van de verkoper tegenstrijdig zijn. De verkoper wenst zijn aansprakelijkheid zoveel mogelijk in geld en duur te beperken. Daartegenover staat dat u moet bepalen of en in hoeverre u met deze beperkingen instemt. 

Koopovereenkomst staat niet op zichzelf 

De koopovereenkomst  is één van de contracten die bij een koop gesloten moet worden. Hij moet afgestemd zijn op hetgeen in de management overeenkomst en aandeelhoudersovereenkomst staat. Maar ook moet het ‘passen’ bij de financieringsdocumentatie van de bank dan wel anderszins.

Meer weten over een koopovereenkomst? Neem contact op

Neem gerust contact op met mij of een van onze andere overname experts als u meer wilt weten over een koopovereenkomst.

Download het complete bedrijfsovername stappenplan 

Na deze stap volgt nog een aantal stappen. Deze behandelen wij in de volgende artikelen. Wilt u alle stappen overzichtelijk teruglezen, download dan vooral het volledige bedrijfsovername stappenplan.

Download stappenplan