De Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd heeft als doel (door)werken na het bereiken van de AOW-gerechtelijke leeftijd aantrekkelijker te maken. Eén van de maatregelen van deze wet is de verruimde ketenregeling. Wat houdt deze maatregel precies in, en hoe kunt u die als werkgever optimaal benutten?

De overheid stimuleert dat medewerkers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, blijven werken. Werkgevers zijn vaak te spreken over de motivatie, het verantwoordelijkheidsgevoel en de nauwkeurigheid van een AOW-gerechtigde medewerker, maar vrezen voor de (financiële) consequenties in geval van ziekte. De medewerker zelf wil soms ook blijven werken, om op die manier bij de maatschappij betrokken te blijven en extra inkomsten te genereren.

Maximaal zes contracten in een periode van vier jaar

De meest voorkomende situatie in de praktijk is dat een medewerker al enige tijd bij u in dienst is op het moment dat hij de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Als u in de arbeidsovereenkomst een zogeheten pensioenontslagbeding heeft opgenomen, dan eindigt de arbeidsovereenkomst van rechtswege bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.

Ontbreekt zo’n beding dan kunt u de arbeidsovereenkomst zonder verdere ontslagprocedure opzeggen. U bent geen transitievergoeding verschuldigd.

Besluit u samen met de medewerker dat u nog met elkaar verder wilt, dan kunt u gebruik maken van de verruimde ketenregeling. De wet bepaalt namelijk dat u als werkgever maximaal zes contracten voor bepaalde tijd in een periode van maximaal vier jaar kunt aangaan met een medewerker die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt. Dit is een verruiming van de ketenregeling ten opzichte van de medewerker die de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt; daarvoor geldt dat maximaal drie contracten voor bepaalde tijd in een periode van maximaal twee jaar kunnen worden aangegaan.

Een voorbeeld. Op 20 februari 2018 bereikt een medewerker de AOW-gerechtigde leeftijd. In de arbeidsovereenkomst staat een pensioenontslagbeding, zodat de arbeidsovereenkomst op 20 februari 2018 van rechtswege eindigt. U spreekt met de medewerker af dat hij nog even blijft doorwerken. U kiest voor een contract van zeven maanden. Dat contract eindigt vervolgens van rechtswege, waarna u samen met de medewerker beslist of u het contract nogmaals verlengt. Als u optimaal gebruik maakt van de ketenregeling, dan kan de medewerker tot 20 februari 2022 op basis van contracten voor bepaalde tijd werkzaam blijven, mits niet meer dan zes contracten worden gesloten.

Let op, alleen contracten die zijn aangegaan ná het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijden tellen mee bij de berekening van het aantal toegestane contracten en de toegestane maximale periode. Bovendien kunt u de verruimde ketenregeling ook gebruiken als de medewerker vóór het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet bij u in dienst was, maar pas daarna in dienst treedt.

Andere maatregelen die doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd stimuleren

Door de ketenregeling op deze wijze aan te passen voor de AOW-gerechtigde medewerker, wordt het voor u als werkgever aantrekkelijker gemaakt om de arbeidsrelatie met een oudere medewerker voort te zetten.

De wet kent naast de verruimde ketenregeling nog enkele andere maatregelen die het doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd stimuleren. Zo is de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte voor medewerkers die AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt verminderd van twee jaar naar dertien weken. In aansluiting daarop is ook het opzegverbod tijdens ziekte beperkt tot dertien weken. Daarnaast zijn de re-integratieverplichtingen tijdens ziekte beperkt en betaalt de werkgever geen premies meer voor onder andere de Werkloosheidswet, de Ziektewet en de Wet werken en inkomen naar arbeidsvermogen.