U zult als werkgever vast de Wet aanpassing arbeidsduur (WAA) nog kennen. De WAA maakte het mogelijk voor werknemers om een verzoek te doen om meer, of juist minder uren te gaan werken. Sinds 1 januari 2016 heeft de WAA plaats gemaakt voor een nieuwe wet: de Wet flexibel werken. Wat is er voor u veranderd?

De Wet flexibel werken beoogt een cultuuromslag

De wetgever signaleert dat werknemers een goede balans tussen werk en privé steeds belangrijker vinden. Verplichte aanwezigheid op kantoor van negen tot vijf past daar niet meer bij. Het doel van de Wet flexibel werken is dan ook om werknemers te ondersteunen in het combineren van werk en privé.

Ook thuiswerken en het aanpassen van werktijden is nu mogelijk

De WAA bood werknemers de mogelijkheid tot aanpassing van de arbeidsduur. Met de Wet flexibel werken zijn de mogelijkheden uitgebreid en kunnen werknemers ook verzoeken om aanpassing van hun arbeidsplaats en hun werktijden. Een verzoek om aanpassing van de arbeidsplaats kan bijvoorbeeld worden gedaan als een werknemer deels thuis zou willen werken of vanuit een andere vestiging. Als een werknemer liever eerder zou starten met werken om daardoor ook eerder klaar te zijn, kan de werknemer een verzoek doen om aanpassing van zijn werktijden.

Kunt u het verzoek weigeren?

U kunt een verzoek om aanpassing van de arbeidsduur of de werktijden alleen weigeren als u daarvoor een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang heeft. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ernstige problemen van roostertechnische aard. Uit de praktijk blijkt echter dat niet snel sprake is van een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang.

Voor een verzoek om aanpassing van de arbeidsplaats gelden andere, voor u minder strenge, regels. U dient het verzoek van de werknemer in serieuze overweging te nemen en, als u besluit het verzoek te weigeren, te overleggen met de werknemer over andere opties. Een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang is echter niet vereist om het verzoek om aanpassing van de arbeidsplaats te kunnen weigeren. Leg wel uit waarom u het verzoek van de werknemer niet accepteert.

Heeft u minder dan tien werknemers? Dan geldt de Wet flexibel werken niet voor u

De Wet flexibel werken is niet van toepassing op werkgevers met minder dan tien werknemers. Wel dient de kleine werkgever een eigen regeling voor de aanpassing van arbeidsduur op te stellen. Doet hij dat niet, dan geldt voor de aanpassing van arbeidsduur alsnog de Wet flexibel werken.

Let op de termijnen

Een werknemer moet tijdig een schriftelijk verzoek indienen om aanpassing van zijn arbeidsduur, arbeidsplaats of werktijden. Met tijdig wordt uiterlijk twee maanden vóór het moment waarop de werknemer de wijziging wil laten ingaan, bedoeld. In dat verzoek geeft de werknemer aan per wanneer en op welke wijze hij zijn arbeidsduur, arbeidsplaats of werktijden wil aanpassen.

Zorg ervoor dat u op tijd schriftelijk reageert op het verzoek van de werknemer, uiterlijk een maand vóór de door de werknemer verzochte ingangsdatum. Weigert u het verzoek van de werknemer, leg dan uit waarom u dat doet. Reageert u niet op tijd, dan komt de door de werknemer gevraagde aanpassing vast te staan.

Meer informatie over de Wet flexibel werken?

Heeft u vragen over de gevolgen van de Wet flexibel werken en de gevolgen van deze nieuwe wet voor uw onderneming? Neem gerust contact op met mij of een van mijn arbeidsrechtcollega’s.