Eind vorig jaar is het wetsvoorstel verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden gepresenteerd. De internetconsultatie is afgerond en heeft geleid tot zoveel reacties dat de minister die eerst wil bestuderen. Toch is het van belang nu al op de hoogte te zijn van deze wetgeving. Waarom? Omdat de wet beoogt de nu al geldende regels met betrekking tot de arbeidsovereenkomst en het werken met zzp’ers te verduidelijken. 

Voor wie is de wet verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoedenvan belang?

Dit wetsvoorstel is van belang voor alle werkgevenden (werkgevers en opdrachtgevers) en voor alle werkenden (werknemers en zelfstandigen). 

Meer duidelijkheid over wanneer er sprake is van een arbeidsovereenkomst

Het doel van deze wet verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden is duidelijker maken wanneer er sprake is van ‘werken in dienst van’ (gezag) en dus van een arbeidsovereenkomst. En wanneer er sprake is van een ‘echte zzp’er’. 

Het wetsvoorstel voorziet kortgezegd in de volgende twee wijzigingen:

  1. Verduidelijken wanneer er sprake is van een arbeidsovereenkomst.
  2. Introductie van het rechtsvermoeden dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst bij een laag uurtarief.

1. ‘Verduidelijking’ wanneer er sprake is van  een arbeidsovereenkomst

Voor het bestaan van een arbeidsovereenkomst moet er sprake zijn van:

  1. het persoonlijk verrichten van arbeid,
  2. tegen betaling van loon,
  3. in dienst van een ander (gezag).

In dienst van een ander (gezag)

Het aspect gezag (‘in dienst van’) ontbreekt vaak bij het werken als zzp’er.

Voor de verduidelijking wordt daarom aan deze wettelijke definitie van de arbeidsovereenkomst toegevoegd dat er sprake is van ‘werken in dienst van’ als:

A. Er sprake is van werkinhoudelijke aansturing door de werkgever.

of

B. Het werk of de werker organisatorisch is ingebed in de organisatie van de werkgever. 

Is van geen van beide sprake, dan is er geen sprake van een arbeidsovereenkomst.

Is er wel sprake van werkinhoudelijke aansturing en/of organisatorische inbedding, dan wordt beoordeeld of:

C. Het werk wordt verricht voor eigen rekening en risico. 

Is dat niet het geval, dan is er sprake van een arbeidsovereenkomst.

Is dat wel het geval, dan is dat een contra-indicatie voor het bestaan van een arbeidsovereenkomst. 

In dat laatste geval moeten de elementen A en B aan de ene kant worden afgewogen tegen element C aan de andere kant. De vraag is dan waar het zwaartepunt in de arbeidsrelatie ligt.

Is dat bij het werken in dienst van (A en/of B), of bij het werken voor eigen rekening en risico (C)? 

Wegen deze elementen even zwaar, dan wordt gekeken naar element C+. Dat houdt in dat gekeken wordt of de werkende zich doorgaans in het economisch verkeer gedraagt als werknemer (wel arbeidsovereenkomst) of als ondernemer (geen arbeidsovereenkomst). 

Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het hebben van meerdere opdrachtgevers, het doen van investeringen, het actief werven van nieuwe klanten, inschrijving in het handelsregister enzovoort. 

2. Het rechtsvermoeden arbeidsomvang

Naast deze verduidelijking introduceert het wetsvoorstel het rechtsvermoeden dat een werkende wordt vermoed een arbeidsovereenkomst te hebben bij een beloning van ten hoogste € 32,24 per uur.

Dit maakt het voor werkers met een laag uurtarief eenvoudiger om een beroep te doen op arbeidsrechtelijke bescherming, zoals bescherming tegen ontslag. 

Lessen voor jou als werkgever

Voor jou als werkgever is het van belang om stil te blijven staan bij de vraag of er wel of geen sprake is van een arbeidsovereenkomst. 

Ook al is het beoogde tijdstip van inwerkingtreding van het wetsvoorstel verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden op zijn vroegst in 2026. Toch is het goed daarmee rekening te houden, omdat deze wetgeving beoogt de ontwikkelingen vast te leggen die zich nu al in de rechtspraak aftekenen. Denk bijvoorbeeld over de uitspraken over de medewerkers van Deliveroo.

Meer weten over het wetsvoorstel verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden?

Heb je vragen over het wetsvoorstel verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden of over het werken met zzp’ers? Neem gerust contact op met mij of een van de andere arbeidsrecht advocaten. We helpen je graag.