MENU

Reorganisatie en collectief ontslagrecht

Een succesvolle reorganisatie vraagt om een zorgvuldige voorbereiding. Daarbij is niet alleen van belang dat de bedrijfseconomische omstandigheden goed in kaart worden gebracht. Minstens zo belangrijk is het nemen van een goede, weloverwogen beslissing over welke werknemers wel of niet voor ontslag moeten worden voorgedragen. In dit proces spelen diverse componenten een rol die meestal niet met elkaar stroken. Er moet een afweging worden gemaakt tussen het bedrijfsbelang, persoonlijke voorkeuren en de strenge regels waaraan moet worden voldaan.  

Als de moeilijke beslissingen zijn genomen, begint het lastige werk in feite pas echt. U dient de werknemers te informeren en u dient keuzes te maken over de beëindiging van de dienstverbanden. Ook moet u nadenken over de financiële en sociale gevolgen voor de werknemers en over de (on)mogelijkheden die u als werkgever heeft om die gevolgen te verzachten.  

Tijdens en na dit lastige proces moet het bedrijf wel doordraaien. Dit aspect mag niet uit het oog worden verloren. Zo zijn er beslissingen nodig over het doorwerken van de voor ontslag voorgedragen medewerkers. Tegelijkertijd dient u medewerkers die niet ontslagen worden, te informeren en begeleiden. Ook zij beleven namelijk vaak een onzekere tijd. 

Stappenplan Reorganisatie

Wij begrijpen dat er veel op u als werkgever afkomt als u moet gaan reorganiseren en dat u vragen heeft. Daarom schreven wij voor u een stappenplan, zodat u precies weet hoe u een reorganisatietraject kunt doorlopen. 

Stappenplan Reorganisatie

Het stappenplan bestaat uit tien stappen: 

Collectief ontslag

Betreft het een reorganisatie waarbij een groot aantal werknemers binnen korte termijn ontslagen moeten worden, dan kan sprake zijn van een collectief ontslag. Er is sprake van een collectief ontslag als:

  1. U binnen een periode van drie maanden twintig of meer werknemers wilt ontslaan;
  2. De werknemers binnen één werkgebied werkzaam zijn; en
  3. De werknemers worden ontslagen om bedrijfseconomische redenen.

Voldoet u aan bovenstaande voorwaarden, dan zijn de regels uit de Wet melding collectief ontslag (WMCO) van toepassing. De WMCO bevat enkele verplichtingen voor u als werkgever. Zo dient u een collectief ontslag te melden aan de vakbonden. Een afschrift van deze melding dient u naar het UWV te sturen.

Goede voorbereiding is de sleutel tot succes van een reorganisatie

Een succesvolle reorganisatie valt of staat met goede advisering en een zorgvuldige voorbereiding. RWV Advocaten heeft veel ervaring met het begeleiden van reorganisaties vanuit arbeidsrechtelijk perspectief. Wij beschikken over deskundige arbeidsrechtspecialisten die zowel werkgever als werknemer tijdens dit traject kan begeleiden. 

© 2022 RWV