Onder belastingen vallen alle vormen van directe en indirecte belastingen, heffingen, accijns of andere toeslagen of inhoudingen van vergelijkbare aard, die worden geheven door of namens een nationale of buitenlandse overheidsinstantie bij wege van afdracht, inhouding of anderszins, met inbegrip van aan de Vennootschap opgelegde en aan dienstbetrekking gerelateerde sociale verzekeringspremies en contributies welke ingehouden moeten worden ten aanzien van de vergoedingen betaald aan Werknemers en/of fictieve werknemers, inclusief elke vorm van boetes, verhogingen, rente en elke andere vorm van kosten en betalingen in samenhang met deze belastingen en/of premies.