De Long Stop Date wordt doorgaans opgenomen in een overeenkomst waaraan voorwaarden zijn verbonden. Het is gebruikelijk bij bedrijfsovernames en fusies dat de partijen een termijn overeenkomen waarbinnen aan alle opschortende voorwaarden voor een transactie moet zijn voldaan of waarop daarvan afstand moet zijn gedaan en de transactie moet zijn voltooid. Indien de transactie na het verstrijken van de in de overeenkomst als “Long Stop Date” gedefinieerde datum echter nog niet is voltooid zijn er twee mogelijkheden. Ofwel de overeenkomst wordt automatisch beëindigd. Ofwel een van de partijen krijgt het recht zich terug te trekken. Een dergelijke clausule in een koopovereenkomst wordt ook wel een “Long Stop Date” genoemd.