Wat is een collectieve arbeidsovereenkomst (cao)?

Een cao staat voor collectieve arbeidsovereenkomst. In een cao worden tussen één of meer werkgevers(verenigingen) en één of meer vakbonden collectieve afspraken gemaakt over arbeidsvoorwaarden, zoals salaris, werktijden en vakantiedagen. 

Cao’s zorgen voor duidelijkheid en zekerheid voor zowel werkgevers als werknemers. Werknemers weten waar ze aan toe zijn en werkgevers weten welke afspraken ze moeten naleven. 

Ook zorgt een cao voor gelijke arbeidsvoorwaarden binnen een bedrijfstak of sector. Hierdoor worden werknemers in vergelijkbare functies gelijk behandeld en wordt voorkomen dat bedrijven elkaar beconcurreren op arbeidsvoorwaarden. 

Bedrijfstak-cao of ondernemings-cao

Een cao kan voor een hele bedrijfstak of sector gelden, bijvoorbeeld de horeca of de bouw. Maar ook voor één specifiek bedrijf, in dat geval spreken we over de zogeheten ondernemings-cao.

Wanneer is een cao van toepassing?

Nederland kent zo’n 800 cao’s en meer dan 80% van de werknemers valt onder een cao. Binnen veel bedrijven worden de arbeidsvoorwaarden dan ook voor een groot deel bepaald door een cao. Bij fusies en overnames kan je als bedrijf ook nog eens te maken krijgen met samenloop van cao’s. 

Maar wanneer ben je dan gebonden aan een cao? Partijen kunnen langs verschillende wegen verbonden zijn aan de regels uit een cao. Dit kan door lidmaatschap van bij de cao betrokken partij, door de toepasselijkheid in de arbeidsovereenkomst af te spreken (een zogeheten incorporatiebeding) of door de zogeheten ‘algemeenverbindendverklaring’.

Gebondenheid aan een cao schept rechten en plichten

Als je aan een cao gebonden bent, dan heeft dit invloed op jouw contractsvrijheid. Gebondenheid aan een cao schept namelijk rechten en verplichtingen voor werkgever en werknemer, waar niet zomaar van afgeweken kan worden. Zo mogen afspraken met een individuele werknemer nooit in strijd zijn met de cao. In hoeverre de contractvrijheid wordt beïnvloed hangt af van het karakter van de cao, is het bijvoorbeeld een minimum-cao of een standaard-cao. 

Een van de belangrijkste aspecten van het cao-recht is dan ook de naleving van de cao. Werkgevers zijn verplicht om de afspraken die zijn vastgelegd in de cao na te komen.

VRAGEN OVER HET CAO-RECHT? SCHAKEL ONZE ADVOCATEN IN

In de praktijk doen zich regelmatig complexe vraagstukken met betrekking tot de werkingssfeer van een cao voor. Voor werkgevers is het namelijk niet altijd duidelijk wanneer een cao van toepassing is en kan de uitleg van een werkingssfeerbepaling leiden tot geschillen. Maar daarnaast kan er ook discussie ontstaan over de naleving van een cao. Krijg je te maken met een cao-gerelateerd vraagstuk, schakel dan een van onze arbeidsrechtadvocaten gespecialiseerd in het cao-recht in.

WAT KUNNEN ONZE ADVOCATEN GESPECIALISEERD IN HET CAO-RECHT VOOR JOU BETEKENEN?

Onze arbeidsrechtadvocaten zijn gespecialiseerd in het cao-recht en beschikken over brede kennis over het cao-recht. Je kunt bij ons terecht voor alle mogelijke cao gerelateerde vragen. Zoals, wat betekent het om gebonden te zijn aan een cao? Kan ik afwijken van een cao? Houdt mijn baas zich aan de cao? Voor deze en andere vragen kun je uiteraard bij onze advocaten terecht.

ONZE advocaten gespecialiseerd in het 
cao-recht staan voor je klaar

Button LinksButton Links

MISSCHIEN OOK INTERESSANT VOOR JOU?