Bij een bedrijfsovername heeft u als koper slechts in een enkel geval alle tijd van de wereld om de details van de overname met de verkoper uit te werken. Vaak is die tijd er niet en dient de koop binnen enkele dagen te worden geregeld. Bijvoorbeeld als u een onderneming na een faillissement koopt. Toch is het van groot belang dat u het eventueel over te nemen personeel goed in kaart brengt. U wilt immers niet achteraf met onverwachte en ongewenste (financiële) risico's worden geconfronteerd.

Heeft u alle gegevens van het over te nemen personeel?

Zorg ervoor dat u de gegevens heeft van alle personen die in dienst zijn bij de onderneming. Breng onder andere het volgende in kaart:

  • de naam,
  • geboortedatum,
  • leeftijd,
  • functie,
  • datum van in dienst treden,
  • contract voor bepaalde (en zo ja, het hoeveelste contract dit betreft) of voor onbepaalde tijd,
  • de hoogte van het salaris en
  • overige (primaire & secundaire) collectieve, dan wel individuele arbeidsvoorwaarden.

Deze gegevens zijn van belang omdat u in geval van een overname van de complete onderneming in beginsel alle rechten en verplichtingen overneemt ten opzichte van het personeel van de verkoper. Dit geldt niet alleen voor salarisverplichtingen, maar bijvoorbeeld ook voor het aantal contracten voor bepaalde tijd dat u nog mag aanbieden alvorens een medewerker voor onbepaalde tijd in dienst treedt. Ook werknemers die niet onder een arbeidsovereenkomst, maar wel structureel werkzaamheden verrichten ten behoeve van de verkoper (ze zijn formeel in dienst bij een groepsmaatschappij of werkzaam op basis van een uitzendovereenkomst) kunnen mogelijk mee overgaan.

Daarnaast kunnen de gegevens van het personeel voor een (ten tijde van de verkoop beoogde) reorganisatie van belang zijn.

Is een CAO en/of personeelshandboek van toepassing op het over te nemen personeel?

De over te nemen werknemers kunnen in beginsel aanspraak blijven maken op rechten die voortvloeien uit een CAO en/of personeelshandboek die ten tijde van de verkoop op hen bij de verkoper van toepassing zijn. U kunt daar als koper geen afwijkende afspraken over maken met de verkoper. De verkoper kan u wel schadeloos stellen voor de gevolgen die deze regel voor u met zich mee kan brengen.

Is er ziek personeel in dienst bij de verkoper?

Bij verkoop van een onderneming gaat in beginsel ook personeel mee over dat op het moment van de verkoop (langdurig) ziek is. U en de verkoper kunnen dit niet uitsluiten. Wel is het mogelijk de koopprijs daarop aan te passen of anderszins een schadeloosstelling overeen te komen.

Bij het maken van afspraken is het voor u als koper van belang om voor ogen te houden dat u ook het risico op een loonsanctie overneemt van de verkoper. Als de verkoper zijn re-integratieplichten inzake de Wet Poortwachter onvoldoende is nagekomen leidt dit mogelijk voor u tot een loonsanctie van het UWV. Deze sanctie kan tot gevolg hebben dat het loon van de zieke werknemer ook in het derde ziektejaar dient te worden doorbetaald.

Ook is het van belang dat u achterhaalt of de verkoper eigen risicodrager voor de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) of de Ziektewet (ZW) is. Het eigenrisicodragerschap gaat ten aanzien van personeel dat ziek was op het moment van overdracht mee over op u als koper. Ook als uzelf geen risicodrager bent. Dit kan een grote schadepost betekenen. U zult als eigenrisicodrager niet alleen voor 10 jaar lang de uitkering van de WIA-gerechtigde dienen te voldoen, maar u bent ook verantwoordelijk voor de re-integratie van de WIA-gerechtigde.

Is er een ondernemingsraad(plicht)?

Het voornemen tot koop en/of verkoop dient nagenoeg altijd ter advisering aan de ondernemingsraad te worden voorgelegd. Negeert u of de verkoper deze verplichting, dan kan dit de verkoop op losse schroeven zetten. De ondernemingsraad kan het adviesrecht afdwingen bij de rechter (ondernemingskamer).

Een goed begin is het halve werk

Een bedrijfsovername kan – zeker – voor u als koper grote nadelige financiële gevolgen hebben als de arbeidsrechtelijke aspecten niet goed zijn geregeld. Ik adviseer u daarom om bij een bedrijfsovername een gedegen onderzoek uit te voeren naar deze aspecten. Ik ben u daar uiteraard graag bij van dienst, evenals de overige arbeidsrechtspecialisten van RWV.

Oorspronkelijke auteur: Alexander Klein Hofmeijer. Niet meer werkzaam bij RWV Advocaten sinds 1 september 2017