Het zal u niet zijn ontgaan: deel I van de Wet werk en zekerheid (Wwz) is per 1 januari 2015 in werking getreden. De regels rond proeftijd en concurrentiebeding zijn gewijzigd en de aanzegplicht is ingevoerd. Maar er volgt meer. Per 1 juli 2015 zal onder andere het ontslagrecht ingrijpend wijzigen. Wij informeren u in een serie korte artikelen over de belangrijkste wijzigingen met de bijbehorende tips. Vandaag deel 4: de ketenregeling en opvolgend werkgeverschap.

De ketenregeling

Door de Wet werk en zekerheid wijzigen per 1 juli 2015 de regels rond de ketenregeling. Van belang is daar nu al rekening mee te houden bij de verlenging van aflopende tijdelijke contracten.

Na twee jaar vast contract

De maximumtermijn van de ketenbepaling wordt teruggebracht van drie jaar naar twee jaar. Is er sprake van opvolgende tijdelijke contracten en wordt de termijn van twee jaar overschreden, dan geldt het laatste contract als een contract voor onbepaalde tijd.

Nog steeds drie contracten mogelijk

Het maximale aantal van drie tijdelijke contracten blijft wel gelijk. Wordt een vierde contract voor bepaalde tijd aangegaan, dan geldt dat vierde contract als een contract voor onbepaalde tijd.

Pas na zes maanden en een dag is de keten verbroken

Om de kans op een vast contract voor een werknemer te vergroten, is de doorbrekingstermijn verlengd van drie naar zes maanden. Pas wanneer tussen opvolgende contracten voor bepaalde tijd zes maanden en één dag is gelegen, is de keten doorbroken. Van deze termijn mag niet langer bij cao worden afgeweken.

Eerder sprake van “opvolgende contracten” bij verschillende werkgevers

Bepaalde tijd contracten die zijn aangegaan tussen verschillende werkgevers gelden vanaf 1 juli 2015 eerder als opvolgende contracten. Nu is nog de regel dat vereist is dat:

  1. de nieuwe overeenkomst wezenlijk dezelfde vaardigheden en verantwoordelijkheden vereist, en
  2. tussen beide werkgevers zodanige banden bestaan dat het inzicht van de voormalig werkgever in de hoedanigheden en geschiktheid van de werknemer kunnen worden toegerekend aan de nieuwe werkgever.

Vanaf 1 juli 2015 vervalt deze tweede eis. Hoe dat in de praktijk uitwerkt, zal nog moeten blijken. Duidelijk is wel dat er geen sprake is van opvolgend werkgeverschap als een werknemer op eigen initiatief hetzelfde werk gaat doen bij een andere werkgever.

Ingangsdatum: 1 juli 2015

Deze nieuwe regels gelden voor contracten voor bepaalde tijd die zijn aangegaan op of na 1 juli 2015. Dat geldt ook voor de doorbrekingstermijn van zes maanden. Voor nieuwe contracten die worden aangegaan op of na 1 juli 2015 moet dus zes maanden teruggerekend worden om te weten of de keten is doorbroken.

Tip!

Houdt bij verlening van contracten nu al rekening met de nieuwe regels. Zorg er bijvoorbeeld voor dat een eerste of tweede contract eindigt vóór 30 juni 2015, zodat het volgende contract nog onder de oude ketenregeling valt.

Webinar over de ketenregeling en opvolgend werkgeverschap

Wilt u een webinar over de ketenregeling en opvolgend werkgeverschap volgen? Dan kan! Ronald Verheij behandelt in het webinar kort en bondig wijzigingen die voortvloeien uit de Wwz met betrekking tot de ketenregeling en het opvolgend werkgeverschap.

U kunt het gratis webinar bekijken wanneer het u het beste uitkomt op ons Vimeo kanaal: https://vimeo.com/117166982. Naast een webinar over de ketenregeling en opvolgend werkgeverschap kunt u nog vijf andere webinars over de Wwz volgen.

Meer informatie over de Wwz?

Heeft u een vraag over de ketenregeling, het opvolgend werkgeverschap of over de Wet werk en zekerheid in het algemeen? Neem gerust contact met ons op.