Eerder kon u lezen welke financiële gevolgen de inwerkingtreding van de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters, oftewel de Modernisering Ziektewet voor werkgevers met zich meebrengt. Maar wat zijn de consequenties van deze wetswijziging bij een bedrijfsovername?

Overname via een activa/passiva transactie

Bij een overname via een activa/passiva transactie neemt u als koper de activa en de passiva van een juridische entiteit over. Een dergelijke transactie impliceert dat u overzichtelijk kunt opsommen welke activa u precies overneemt. Voorkom dat u ongewenste schulden of claims overneemt. Dit moet u echter wel goed regelen.

Artikel 7:662 BW geldt alleen voor personeel dat in dienst is ten tijde van overname

In veel gevallen gaat bij een activa/passiva transactie het personeel en de daarbij behorende verplichtingen automatisch mee over (krachtens artikel 7:662 BW). Vaak worden afwijkende afspraken gemaakt ten aanzien van bepaalde groepen werknemers, denk aan ziek personeel. U kunt bijvoorbeeld contractueel overeenkomen dat de kosten voor de zieke personeelsleden al dan niet geheel voor rekening van de verkopende partij komt. Dergelijke afspraken hebben alleen betrekking op het personeel dat in dienst is ten tijde van de overname.

Door Modernisering Ziektewet claims m.b.t. personeel dat uit dienst is voor datum van overname

Sinds de inwerkingtreding van de Modernisering Ziektewet kunnen er vanuit die wet echter ook claims bij u als koper terecht komen met betrekking tot personeel dat vóór de datum van overdracht al uit dienst was. Uit de gewijzigde wet volgt namelijk dat in veel gevallen de WGA-uitkering of Ziektewetuitkering van degene, die ziek is geworden in dienst van de verkopende partij, verhaald kan worden door UWV op u als koper. Dat kan alleen als op deze transactie artikel 7:662 BW van toepassing is. Niet de transactiedatum is daarbij van belang, maar de eerste ziektedag.

Indien op de transactie artikel 7:662 BW van toepassing is, dient u dus naast de huidige personeelslijst ook te kijken of ooit personeel in dienst is geweest van de verkopende partij dat langdurig ziek is geworden en daarnaast een WGA-uitkering, dan wel een Ziektewetuitkering ontvangt. Voorkom dat u de eventuele gevolgen daarvan over het hoofd ziet bij het onderhandelen over c.q. het opnemen van de vrijwaringen in het overnamecontract!

Meer informatie over de Modernisering Ziektewet?

Of wilt u weten wat de gevolgen van deze wetwijziging voor u zijn? Bent u bezig met een bedrijfsovername? Neem gerust contact met mij op of een van de overige arbeidsrechtspecialisten. We zijn u graag van dienst!